TrafCen.pl - strona główna

Filozofia

Porównaj ceny w Filozofia.
Książki / Filozofia

  • Etyka

   „Seks przedmałżeński jest złem”, „Aborcji dokonują mordercy”, „Homoseksualizm jest sprzeczny z naturą”, „Nie ma istotnej różnicy między zabiciem dziecka i zabiciem delfina”, „Kobiety powinny być traktowane na równi z mężczyznami”, ...

  • Porównaj ceny

   od 19.50 PLN, dostępne w 4 sklepach

  • Kant a problem metafizyki

   Ta rozprawa należy do głównych dzieł wczesno-średniego Martina Heideggera (1889?1976), najwybitniejszego chyba niemieckiego filozofa XX wieku. Ukazała się dwa lata (1929) po publikacji słynnego ?Bycia i czasu?, ale stanowi jakby ?historyczne? wprowadzenie do niego. Autor interpretuje Kanta inaczej niż ciągle ...

  • Porównaj ceny

   od 33.75 PLN, dostępne w 4 sklepach

  • Wycieczki filozoficzne 2

   Czy wierzysz w latające talerze?Czy możliwa jest podróż w czasie?Czy zabicie człowieka kiedykolwiek może być słuszne?Jak twoim zdaniem zaczął się świat?W tekście iskrzącym się dowcipem i pomysłowością Stephen Law penetruje kolejne wielkie zagadki, jakie nas otaczają i zadaje pytanie: a TY co ...

  • Porównaj ceny

   od 5.50 PLN, dostępne w 4 sklepach

  • Jedyny i jego własność

   "Jedyny to płomienny manifest wzywający do obalenia państwa jako instytucji zniewolenia jednostek niweczącej bezpośrednie stosunki między ludźmi i niszczącej spontaniczny charakter ich postępowania. Nikt wcześniej nie negował w tak radykalny sposób prawa państwa do interweniowania w życie jednostki i nie ...

  • Porównaj ceny

   od 38.62 PLN, dostępne w 4 sklepach

  • Teoria imperatywów i jej zastosowania

   Chociaż rola imperatywów (scil. zdań rozkazujących) i interrogatywów (scil. zdań pytających) w komunikacji jest równie ważna jak deklaratywów, semiotyczna i logiczna refleksja nad pierwszymi dwiema kategoriami wyrażeń wydaje się nadal pozostawać daleko w tyle za refleksją nad trzecią kategorią. ...

  • Porównaj ceny

   od 38.62 PLN, dostępne w 4 sklepach

  • Problem metafizyki

   W niniejszej książce Ewa Borowska podjęła się rekonstrukcji Heideggerowskiej wykładni siedmiu podstawowych stanowisk filozoficznych. Rekonstrukcja dokonana została na podstawie wypowiedzi filozofa rozsianych w różnych pismach, także niedostępnych w polskim przekładzie. Heidegger tak gruntownie jak ...

  • Porównaj ceny

   od 30.38 PLN, dostępne w 4 sklepach

  • Libertarianizm

   Czy jesteś libertarianinem? Pytanie brzmi raczej: Czy to ty podejmujesz decyzje, które są dla ciebie istotne, czy czyni to za ciebie ktoś inny? Libertarianizm kwestionuje potoczne przekonania i odrzuca przestarzałe idee państwa scentralizowanego, czym często przyciąga młodych ludzi. Jest poglądem, ...

  • Porównaj ceny

   od 25.87 PLN, dostępne w 4 sklepach

  • Wykłady z filozofii nowoczesności

   Wykłady z filozofii nowoczesności to drugi tom słynnych wykładów (nagranych na taśmy i starannie spi sanych) prowadzonych przez prof. Siemka w ramach zajęć kursowych w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Na zajęcia te studenci i doktoranci chodzili zwykle przez wszystkie lata studiów, ...

  • Porównaj ceny

   od 32.25 PLN, dostępne w 4 sklepach

  • Ostateczne wyjaśnienia wszechświata

   "Sens świata musi leżeć poza nim. W świecie wszystko jest tak, jak jest, i wszystko dzieje się tak, jak się dzieje nie ma w nim żadnej wartości - a gdyby była, to nie miałaby wartości. Jeżeli jest jakaś wartość, która ma wartość, to musi ona znajdować się poza wszystkim, co się dzieje i ...

  • Porównaj ceny

   od 28.50 PLN, dostępne w 4 sklepach

  • Historia filozofii rosyjskiej

   Książka ta jest rezultatem wieloletnich badań nad historią rosyjskiej myśli filozoficznej. Autor pragnął odtworzyć wewnętrzną logikę każdego systemu filozoficznego niezależnie od tego, czy odpowiadał on jego własnym poglądom. Dzięki temu Historia filozofii rosyjskiej może być przydatna wszystkim, ...

  • Porównaj ceny

   od 22.32 PLN, dostępne w 4 sklepach

  • Rozumienie wartości w kulturach Wschodu

   Zbiór tekstów zatytułowany Rozumienie wartości w kulturach Wschodu ukazuje, jak trudno jest dopasować nasze zachodnie, europejskie poglądy na temat na wartości do tego, co w tej kwestii prezentują filozofie wschodnie. Oprócz zagadnień doskonale mieszczących się w obrębie klasycznej ...

  • Porównaj ceny

   od 25.51 PLN, dostępne w 4 sklepach

  • Wprowadzenie do filozofii

   Książka należy do klasyki literatury filozoficznej i jest niezastąpionym podręcznikiem dla osób zajmujących się filozofią, wprowadza w sposób systematyczny i przejrzysty we wszystkie ważniejsze problemy europejskiej myśli filozoficznej. O wadze tej pozycji może świadczyć fakt, iż została ...

  • Porównaj ceny

   od 18.75 PLN, dostępne w 4 sklepach

  • Świat jako wola i przedstawienie tom 2

   Świat jako wola i przedstawienie to opus magnum Schopenhauera i jedyna całościowa prezentacja systemu filozofa. Projekt ten stanowi pewną kontynuację filozofii Kanta, na tyle jednak osobliwą, a także krytyczną, że w efekcie wykracza poza cały klasyczny nurt myśli europejskiej, nie tylko dlatego, że sięga ...

  • Porównaj ceny

   od 51.38 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • Widnokrąg analityczny

   Niniejszy tom zawiera prace będące wyrazem uznania i szacunku dla Adama Nowaczyka i jego filozoficznego dorobku. Ich autorzy, filozofowie rozmaitych generacji, są osobami, których twórczość pozostaje w merytorycznym związku z zainteresowaniami profesora lub też jest przezeń ceniona, niezależnie od ...

  • Porównaj ceny

   od 24.74 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • Dzieła zebrane tom 5

   W niniejszym V tomie dzieł zebranych Kanta zamieszczone zostały jego dwie główne rozprawy z zakresu filozofii religii i metafizyki moralności: Religia w obrębie samego rozumu (1793) oraz Metafizyka moralności w dwóch częściach: Metafizyczne podstawy nauki prawa i Metafizyczne podstawy nauki o cnocie (1797). ...

  • Porównaj ceny

   od 46.50 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • Polemiki filozoficzne

   Polemiki midzy przedstawicielami odmiennych szkł filozoficznych rzadko zasuguj na uwaźn lektur; obfituj w nieporozumienia i przejawy nieźyczliwoci interpretacyjnej, czsto posunitej aź do przypisywania adwersarzowi intelektualnej lepoty. Nieporłwnanie powaźniejsze, a dziki temu ciekawsze, s spory filozoficzne ...

  • Porównaj ceny

   od 19.50 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • Don Kichote w krainie filozofów

   Tematem książki jest kichotyzm filozoficzny, ujęty jako spoiwo Pokolenia 98, nieformalnej grupy wpływowych myślicieli hiszpańskich przełomu XIX i XX wieku. Praca została podzielona na dwie części. Pierwsza pokazuje, w jaki sposób dokonało się przejście od interpretacji dzieła literackiego do ...

  • Porównaj ceny

   od 28.11 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • Droga do koncepcji prawdy symbolicznej

   [...] Prezentowane w książce rozważania są poświęcone prawdzie korespondencyjnej [...]. Proponuję ujęcie natury prawdy korespondencyjnej odmienne od jej zastanych koncepcji; odrzucam je wszystkie. Odmienność sprowadza się głównie do innego identyfikowania relacji korespondencji niż postulowana w ...

  • Porównaj ceny

   od 20.25 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • Epistemologia znaturalizowana a normatywność

   Książka Barbary Trybulec podejmuje ważny i sytuujący się w centrum filozoficznych dyskusji problem naturalizowania epistemologii. Autorka analizuje różne odcienie znaczeniowe terminu "naturalizm" na gruncie ontologicznym (metafizycznym), epistemologicznym i metodologicznym, wskazuje także historyczne korzenie ...

  • Porównaj ceny

   od 20.25 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • Spór o sumienie

   Słowo "sumienie" jest jednym z najczęściej używanych - i nadużywanych - pojęć. Jeśli chcemy zrozumieć, czym jest wolność sumienia, klauzula sumienia, oraz na czym polega formowanie sumienia, musimy znać historię kształtowania się tego pojęcia. W ciągu ostatnich dwudziestu pięciu wieków było ono ...

  • Porównaj ceny

   od 14.99 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • Racje i osoby

   Według Dereka Parfita gros naszych intuicji dotyczących moralności jest po prostu błędna. Co więcej, fałszywe pojmowanie zasad postępowania wynika z niezrozumienia natury tego, czym jest osoba i jej tożsamość w czasie. Brytyjski filozof stawia tezy, które na pierwszy rzut oka wydają się mocno ...

  • Porównaj ceny

   od 45.00 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • Możliwość dobra

   Współczesna etyka na powrót pyta o to, jak dobrze żyć. Ten wzrost zainteresowania możliwością dobrego życia wymuszają istotne przemiany relacji międzyludzkich, jakie dokonują się na naszych oczach. Naukowy postęp, a także niespotykane dotąd problemy, rodzą mnóstwo dylematów i konfliktów moralnych, ...

  • Porównaj ceny

   od 45.46 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • Tablica albo Konterfekt Cebesa

   Tablica Cebesa to grecki dialog pouczający o dobrym, moralnym życiu, w formie narracyjnej alegorii przedstawiający ludzką egzystencję i duchowy wysiłek, który człowiek powinien podjąć, by osiągnąć cnotę i prawdziwe szczęście....

  • Porównaj ceny

   od 22.96 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • Giorgio Agamben

   Monografia Evy Geulen jest jednym z najlepszych istniejących wprowadzeń do filozofii Agambena. Autorka skupia się na kręgu tematycznym słynnego cyklu ?Homo sacer?, rzuca jednak również światło na mniej znane teksty włoskiego filozofa. Jej prezentacja jest zarówno usystematyzowanym wykładem najważniejszych ...

  • Porównaj ceny

   od 26.58 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • Fenomen normatywności

   Książka stanowi próbę zmierzenia się z zagadką normatywności. Autorzy starają się odpowiedzieć na pytanie, jak należy rozumieć pojęcia normatywne, takie jak obowiązek, powinność czy poprawność. Analizują także normatywny wymiar rozmaitych dziedzin ludzkiego życia ? moralności, prawa i języka. ...

  • Porównaj ceny

   od 25.87 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • Jerozolima i Ateny

   Niniejszy zbiór esejów jest znakomitym wprowadzeniem do myśli filozoficzno-politycznej Leo Straussa (1899?1973). Ten wybitny myśliciel polityczny ? uznawany za jednego z twórców amerykańskiej tradycji neokonserwatywnej ? pozwala nam zrozumieć czym jest filozofia polityczna w klasycznym, a więc sokratejskim ...

  • Porównaj ceny

   od 43.87 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • Granice wolności w starożytnej myśli greckiej

   Niniejszy zbiór tekstów jest owocem studencko-doktoranckiej konferencji ?Granice wolności w starożytnej myśli greckiej, rzymskiej i judaistycznej? zorganizowanej w dniach 18?19 czerwca 2012 roku na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Konferencja poświęcona problemowi wolności była w ...

  • Porównaj ceny

   od 27.06 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • Idea transcendentalizmu

   Niniejszy zbiór przedstawia kontynuacje, modyfikacje, wykładnie i aplikacje filozofii krytycznej Immanuela Kanta, a także najważniejsze kontrowersje, jakie się z nią wiążą. Zawiera rozprawy, mające w zamierzeniu przedstawić losy filozofii transcendentalnej oraz sposoby jej rozumienia przez wybitnych ...

  • Porównaj ceny

   od 33.75 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • Czytanie Tomasza

   Kto rozmyśla nad podstawowymi kwestiami filozoficznymi, ten nadal może czerpać korzyści z filozoficznego myślenia Tomasza z Akwinu. Książka wprowadza w podstawowe problemy doktryny Tomasza i umieszcza je w kontekście wpływowych tradycji jego czasów. Żyjący ponad 700 lat temu Tomasz staje się dla nas ...

  • Porównaj ceny

   od 36.00 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • Historia sceptycyzmu

   Książka jest pierwszą całościową rekonstrukcją dziejów sceptycyzmu (od starożytności po współczesność). Należy zarówno do historii filozofii, jak i epistemologii. Z jednej strony przedstawia rozwój sceptycyzmu, z drugiej wskazuje na jego niespójność. Analiza stanowisk sceptyckich przy wykorzystaniu ...

  • Porównaj ceny

   od 29.68 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • Czytanie Nietzschego

   Cioran pisał: ?wszystko jest niepowtarzalne i pozbawione sensu?. Jest to parafraza myśli Nietzschego o wiecznym powrocie rzeczy, która źródło znaczenia widzi w stałym powtarzaniu. Wielką zagadką Sfinksa, którą Nietzsche sam wybrał do rozważenia, było pytanie o to, czy i jak człowiek ? egzystencja ...

  • Porównaj ceny

   od 27.00 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • Wokół Nietzschego t.1

   ?Nietzsche seminarium? [http://nietzsche.ph-f.org/] to cykl pozainstytucjonalnych, corocznych konferencji kilkudziesięciu czołowych polskich oraz zagranicznych badaczy i miłośników dzieła Fryderyka Nietzschego, zainicjowanych wspólnie przez Cezarego Wodzińskiego, Bogdana Banasiaka oraz Pawła Pieniążka....

  • Porównaj ceny

   od 29.25 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • Oblicza wolności

   Jednym z fenomenów filozofii godnych uwagi jest to, że jej główni aktorzy się nie starzeją. Bez wątpienia także filozofia ulega modom, jednak tacy myśliciele jak Platon czy Arystoteles, Kant czy Hegel pozostają zawsze aktualni i zawsze prowokujący, gdyż nieustannie stanowią wyzwanie dla naszego myślenia ...

  • Porównaj ceny

   od 28.11 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • Neopragmatyzm Roberta B Brandoma

   Filozofia analityczna w początkowej fazie rozwoju wyznaczała sobie dość skromne cele. Odżegnując się od metafizycznych uwikłań i rezygnując z tradycyjnych filozoficznych pytań o ostateczną naturę rzeczywistości, "programowo" koncentrowała się na badaniu właściwości naszych wypowiedzi jako ...

  • Porównaj ceny

   od 25.87 PLN, dostępne w 3 sklepach