TrafCen.pl - strona główna

Chemia

Porównaj ceny w Chemia.
Książki / Nauka i technika / Chemia

  • Chemiczne metody analizy ilościowej

   W książce omówiono zagadnienia ogólnoanalityczne dotyczące metod chemicznych i instrumentalnych, teo rię i praktykę analizy wagowej i miareczkowej oraz metody zagęszczania i rozdzielania, w tym ekstrak cję i wymianę jonową. W każdym rozdziale zamieszczono podstawy teoretyczne metody, opisy wykonania ...

  • Porównaj ceny

   od 46.90 PLN, dostępne w 4 sklepach

  • Elektrochemia cieczowych granic fazowych

   Pierwsza w Polsce i jedna z pierwszych na świecie monografia dotycząca elektrochemii granic fazowych między niemieszającymi się roztworami elektrolitów. Zjawiska i procesy zachodzące na granicach takich roztworów są fundamentalne dla wszystkich żywych organizmów i dla wielu technologii ...

  • Porównaj ceny

   od 16.88 PLN, dostępne w 4 sklepach

  • Ćwiczenia laboratoryjne z chemii jądrowej i radiometrii

   Energetyka jądrowa jest najważniejszym dostawcą energii w państwach wysoko uprzemysłowionych. Okres poczarnobylskiej stagnacji energetyki jądrowej spowodował w Polsce marginalizację lub zupełne usunięcie problematyki przemian jądrowych i promieniotwórczości w szkolnych i uczelnianych programach ...

  • Porównaj ceny

   od 23.25 PLN, dostępne w 4 sklepach

  • Historia badań radiacyjnych w Polsce

   Historia polskiej chemii radiacyjnej, a w szczególności jej początku są nierozerwalnie związane z Marią Skłodowską-Curie i jej polskimi uczniami. Pani Curie oraz jej współpracownicy pierwsi zwrócili uwagę na zjawisko radiolizy, tj. rozkładu substancji pod wpływem promieniowania jonizującego. Jerzy ...

  • Porównaj ceny

   od 24.75 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • Wytwarzanie i zastosowanie rozpylonej cieczy

   Rozpylanie cieczy jest jednym z najczęściej realizowanych procesów w różnych dziedzinach życia i gospodarki, począwszy od domowego natrysku, a skończywszy na schładzaczu rdzeni w elektrowni atomowej. Z tym wiąże się wzrost zapotrzebowania na wiedzę dotyczącą sposobów wytwarzania ...

  • Porównaj ceny

   od 70.15 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • Ilościowa analiza chemiczna Metody wagowe i miareczkowe

   Skrypt przeznaczony jest dla studentów stacjonarnych i zaocznych studiów chemicznych uniwersyteckich, politechnicznych, rolniczych oraz przyrodniczych. Podane w skrypcie przykłady ilościowych oznaczeń, wraz z podstawową teorią mogą być również przydatne dla pracowników laboratoriów przemysłowych ...

  • Porównaj ceny

   od 26.55 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • Analiza przepływowa Metody i zastosowania t.3

   Z przyjemnością odnotowuję coraz większe zainteresowanie polskich analityków technikami analizy przepływowej oraz coraz szersze wprowadzenie tych technik lub tylko teorii analizy przepływowej do programów nauczania na uniwersytetach, uczelniach technicznych czy przyrodniczych. Niniejsza publikacja, będąca ...

  • Porównaj ceny

   od 29.52 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • Technologia podstawowych syntez organicznych t.1

   Jest to pierwsza część nowego wydania dwutomowej monografii, w której opisano podstawowe syntezy organiczne realizowanych w skali przemysłowej. W tomie 1 omówiono pochodzenie i zasoby surowców energochemicznych gazu ziemnego, ropy naftowej i węgla, wyodrębnianie z produktów naftowych węglowodorowych ...

  • Porównaj ceny

   od 37.84 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • Reakcje kwasów i zasad w chemii analitycznej

   Przedstawiono obliczenia związane z równowagami jonowymi oraz metody konstruowania i korzystania z wykresów opisujących te równowagi. Na końcu każdego rozdziału zamieszczono zadania do samodzielnego rozwiązywania. W nowym wydaniu poszerzone zostały rozdziały poświęcone najnowszym osiągnięciom w zakresie ...

  • Porównaj ceny

   od 25.54 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • Chemia organiczna część 1

   W części pierwszej podręcznika na wstępie przedstawiono powiązania chemii organicznej z innymi jej dziedzinami, znaczenie dla rozwoju licznych gałęzi przemysłu; omówiono strukturę cząsteczek organicznych w aspektach topologii, klasyfikacji, metod i ustalania ich budowy oraz struktury przestrzennej w ...

  • Porównaj ceny

   od 28.74 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • Krystalizacja przemysłowa z roztworu

   Krystalizacja z roztworu jest metodą bardzo często stosowaną do rozdziału substancji i polepszenia jakości produktu. W książce autor przedstawił podstawy teoretyczne krystalizacji z roztworu i na tym tle omówił aktualny stan wiedzy dotyczącej zasad projektowania instalacji przemysłowych. Obszernie ...

  • Porównaj ceny

   od 29.16 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • Technologia chemiczna Ćwiczenia rachunkowe

   Unikatowa publikacja przedstawiająca metody prowadzenia obliczeń w technologii chemicznej. W wyczerpujący sposób przedstawia aparat rachunkowy związany z działaniem podstawowych modeli reaktorów chemicznych i układów technologicznych stosowanych w przemyśle chemicznym i dziedzinach pokrewnych. Część ...

  • Porównaj ceny

   od 25.54 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • Termodynamika chemiczna stosowana

   Książka ilustruje aktualny stan wiedzy z zakresu termodynamiki chemicznej i inżynierii procesowej ze szczególnym uwzględnieniem termodynamiki roztworów. Zawiera obliczenia współczynników aktywności ciśnieniowej, obliczenia składu równowagowego w procesach wielofazowych i ...

  • Porównaj ceny

   od 35.53 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • Chemia fizyczna Tom 4

   W książce przedstawiono eksperymentalne i teoretyczne metody fizykochemii wykorzystywane rutynowo jako niezbędne narzędzia badawcze, kontrolne i diagnostyczne. W pierwszej części opisano podstawowe zagadnienia kluczowe do skutecznego, bezpiecznego i twórczego wykonywania pracy eksperymentalnej z użyciem ...

  • Porównaj ceny

   od 51.14 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • Współczesna synteza organiczna Wybór eksperymentów

   Po raz pierwszy - nowoczesna preparatyka organiczna i podręcznik w jednym tomie! Obszerny, doskonale zilustrowany ćwiczeniami podręcznik współczesnej chemii organicznej. Powstał na podstawie wykładów i ćwiczeń prowadzonych przez autorów na Wydziale Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. ...

  • Porównaj ceny

   od 31.94 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • Ćwiczenia rachunkowe z chemii analitycznej

   Znakomity zbiór zadań zawierający przykładowe rozwiązania problemów, a także zwięzłe podstawy teoretyczne takich zagadnień chemii analitycznej, jak: - chemiczne obliczenia rachunkowe - równowagi jonowe - poszczególne działy analizy ilościowej - statystyczna ocena wyników Na końcu książki znajdują ...

  • Porównaj ceny

   od 28.74 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • Spektroskopowe metody identyfikacji związków organicznych

   Nowe polskie tłumaczenie w całości oparte na siódmym wydaniu bardzo popularnego na świecie podręcznika identyfikacji związków organicznych za pomocą metod spektroskopowych. Po raz pierwszy został wydany w 1963 roku i od tego czasu ukazywały się kolejne jego wydania uwzględniające najnowsze osiągnięcia ...

  • Porównaj ceny

   od 63.36 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • Idee chemii kwantowej

   Zrozumiały dla wszystkich podręcznik chemii kwantowej z aneksem internetowym! Nowoczesny i niezwykle oryginalny w swym zamyśle podręcznik chemii kwantowej. Autor, uznany dydaktyk, zadbał o to, by studenci poznawali chemię kwantową w sposób łatwy i przyjemny, czemu służy zarówno potoczysty język ...

  • Porównaj ceny

   od 89.85 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • Adsorpcja na węglu aktywnym

   W książce dokonano przeglądu dostępnej literatury dotyczącej interpretacji zjawisk zachodzących na powierzchni węgli aktywnych oraz parametrów i mechanizmów procesu adsorpcji związków organicznych i nieorganicznych. Zawarto w niej ponad 1000 pozycji bibliografii oraz dużą liczbę ilustracji i tabel. ...

  • Porównaj ceny

   od 77.26 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • Materiały wybuchowe emulsyjne

   Książka jest oryginalnym , nie tylko w skali krajowej, opracowaniem dotyczącym najnowocześniejszych górniczych materiałów wybuchowych oraz metod ich stosowania w górnictwie na najwyższym światowym poziomie. Została przedstawiona historia rozwoju materiałów wybuchowych ze ...

  • Porównaj ceny

   od 34.68 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • Polimery

   Niezwykle szybki rozwój chemii polimerów i powiązanych z nią technologii przemysłowych stał się istotnym elementem rozwoju naszej cywilizacji w ostatnim stuleciu. Materiały polimerowe są wykorzystywane we wszystkich dziedzinach techniki, a chemia polimerów to istotna, interdyscyplinarna dziedzina wiedzy, ...

  • Porównaj ceny

   od 31.94 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • Chemia analityczna

   Skrypt zawiera opis metod miareczkowych (opartych na czterech podstawowych typach reakcji: zobojętni ania, utleniania - redukcji, kompleksowania i strącania) oraz metod wagowych. W ramach każdej metody przedstawiony jest niezbędny zakres wiedzy teoretycznej, przykładowe, najbardziej typowe obliczenia oraz ...

  • Porównaj ceny

   od 21.66 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • Poradnik chemika analityka

   W tomie tym omówiono poszczególne techniki stosowane w tej dziedzinie takie jak:*analiza gazometryczna*ekstrakcja pierwiastków*konduktometria*polarografia*spektrofotoetria cząsteczkowa*wymiana jonowa...

  • Porównaj ceny

   od 27.59 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • Facultatis Chemiae

   Prezentacja badań naukowych prowadzonych na Wydziale Chemii w roku 2000: badania chemiluminescencji w układach chemicznych zawierających jony lantanowców; reakcje kompleksowania i oddziaływania międzycząsteczkowego w układach jonów metali, poliamin i nukleotydów; dynamika powierzchniowa procesów ...

  • Porównaj ceny

   od 25.09 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • Procesy adsorpcji reaktywnej

   Książka dotyczy reaktorów adsorpcyjnych stosowanych do prowadzenia zintegrowanego procesu adsorpcji reaktywnej w układzie gaz-ciało stale oraz reaktorów chromatograficznych używanych najczęściej w układzie ciecz-ciało-stałe.Podano w niej ogólne metody modelowania tych procesów, ...

  • Porównaj ceny

   od 38.62 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • Technologia chemiczna

   Nowoczesna, kompleksowa publikacja omawiająca zasady organizacji i prowadzenia procesów technologicznych w przemyśle chemicznym i innych dziedzinach produkcji. Wstępne rozdziały obejmują wybrane wiadomości z zakresu statyki i kinetyki chemicznej, termochemii i elektrochemii przeznaczone dla osób ...

  • Porównaj ceny

   od 38.34 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • Stereochemia

   Stereochemia to nauka o przestrzennym układzie atomów w cząsteczkach. Wszystkie reakcje chemiczne przebiegają w przestrzeni, dlatego ułożenie atomów względem siebie ma dla ostatecznego wyniku wszelkich przemian chemicznych decydujące znaczenie. Celem tego podręcznika jest ułatwienie zrozumienia ...

  • Porównaj ceny

   od 20.25 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • Podstawy teoretyczne technologii chemicznej

   Jest to obszerne opracowanie o charakterze podręcznika akademickiego z zakresu podstaw teoretycznych technologii chemicznej. Omówiono w nim takie zagadnienia jak: - ogólne zasady projektowania i realizacji procesów technologii chemicznej - stechiometrię reakcji chemicznych, - zasady tworzenia globalnych ...

  • Porównaj ceny

   od 82.77 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • Chemia organiczna w służbie farmacji t.46

   Pierwsza połowa XX wieku charakteryzowała się ogromnym rozkwitem badań w wielu dziedzinach nauki. Wś ród badaczy wytyczających nowe kierunki rozwoju chemii organicznej znalazła się poznańska uczona Ruf ina Stella Ludwiczak. Jej szeroko zakrojone badania dotyczyły alkaloidów kory chinowej, syntezy ...

  • Porównaj ceny

   od 14.78 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • Wstęp do chemii koordynacyjnej

   Chemia związków koordynacyjnych fundamentem nowoczesnej chemii praktycznej! Pierwszy podręcznik n a rynku polskim wprowadzający Czytelnika w podstawowe zagadnienia chemii związków kompleksowych. Aut orzy zrobili to w sposób opisowy, unikając nadmiernego wprowadzania aparatu matematycznego i zaawans owanej ...

  • Porównaj ceny

   od 38.34 PLN, dostępne w 2 sklepach

  • Elementarna chemia organiczna

   Elementarna Chemia Organiczna jest małą i oszczędną w słowach książeczką, która jednak zawiera wiele elementów składających się na współczesną chemię organiczną. Są to między innymi: - budowa cząstec zek najważniejszych klas związków organicznych - reaktywność związków wynikająca z ...

  • Porównaj ceny

   od 24.75 PLN, dostępne w 2 sklepach