TrafCen.pl - strona główna

Mechanika i maszyny

Porównaj ceny w Mechanika i maszyny.
Książki / Nauka i technika / Mechanika i maszyny

  • Mechanika teoretyczna

   Rozdział "Kinematyka" zawiera omówienie ruchu punktu w różnych układach współrzędnych i ruchu układu sztywnego (ciała sztywnego); uwzględniono ruch postępowy, obrotowy, płaski, kulisty, dowolny i złożony; wprowadzono pojęcie układu geometrycznego. W rozdziale "Dynamika Newtona" podano prawo ...

  • Porównaj ceny

   od 28.74 PLN, dostępne w 5 sklepach

  • Drgania i stateczność układów smukłych

   Książka dotyczy zagadnień drgań i stateczności układów smukłych poddanych obciążeniu swoistemu, a także Eulera i niezachowawczemu. Obciążenie swoiste, które zostało opisane przez L. Tomskiego, łączy cechy obciążenia uogólnionego i obciążenia siłą śledzącą. Badania do struktur geometrycznie ...

  • Porównaj ceny

   od 29.40 PLN, dostępne w 4 sklepach

  • Mechanika ogólna

   Podręcznik dostosowany do programu wykładów z mechaniki ogólnej na wydziałach mechanicznych i pokrewnych wyższych uczelni technicznych. Przedstawiono w nim ? w sposób jasny i przystępny ? teoretyczne problemy statyki, kinematyki i dynamiki. Liczne, rozwiązane przykładowe zadania wskazują na możliwość ...

  • Porównaj ceny

   od 22.00 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • Kształtowanie elementów konstrukcji metodą nieciągłych pól naprężeń

   Przedstawiona w książce metoda (ang. skrót SADSF) służy do rozwiązywania zadań kształtowania element ów konstrukcji, które spotyka się we wstępnej fazie projektowania, gdy dane są tylko warunki brzegow e, a o wpisanym pomiędzy brzegi elemencie niewiele wiadomo. Dziś jest to praktycznie jedyna metoda, ...

  • Porównaj ceny

   od 33.75 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • Spawalnictwo

   Książka zawiera wiedzę z dziedziny spawalnictwa w zakresie zgodnym z wymaganiami znowelizowanych pro gramów nauczania spawalnictwa na uczelniach technicznych. Autor przedstawia w sposób usystematyzo wany zasadnicze zagadnienia spawalnictwa, a mianowicie: procesy cieplne, procesy spawania, zgrzewani a, lutowania, ...

  • Porównaj ceny

   od 36.00 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • Teoria silników tłokowych

   Podręcznik akademicki z zakresu teoretycznych podstaw działania tłokowych silników spalinowych o zapłonie iskrowym i o zapłonie samoczynnym. Zawiera opis obiegów teoretycznych i ich analizę, obiegów porównawczych i obiegów rzeczywistych. Przedstawiono termochemię spalania, termodynamiczną analizę obiegu ...

  • Porównaj ceny

   od 42.90 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • Mechanika kwantowa

   Nowoczesny podręcznik mechaniki kwantowej zgodny ze standardami nauczania obowiązującymi na polskich uczelniach. Konstrukcja książki jest następująca: ? na początku autor omawia zagadnienia niezbędne do właściwego zrozumienia postulatów mechaniki kwantowej, czyli podaje wstęp matematyczny oraz ...

  • Porównaj ceny

   od 57.54 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • Narzędzia skrawające

   W technologiach kształtowania elementów maszyn nadal wiodącą rolą odgrywa obróbka skrawaniem. Jednym z ważniejszych elementów procesu skrawania są narzędzia i to właśnie im jest poświęcona ta książka. Omówiono w niej: - materiały narzędziowe oraz powłoki stosowane na ostrza narządzi ...

  • Porównaj ceny

   od 53.25 PLN, dostępne w 2 sklepach

  • Zbiór zadań z mechaniki budowli

   Książka zawiera rozwiązane zadania z podstawowych działów mechaniki, takich jak statyka, dynamika i stateczność ustrojów prętowych. Przykłady dotyczą linii wpływowych sił w belkach, wyznaczania przemieszczeń w ustrojach statycznie wyznaczalnych, metody sił i przemieszczeń w ustrojach statycznie ...

  • Porównaj ceny

   od 22.52 PLN, dostępne w 2 sklepach

  • Pneumatyczne pomiary długości

   Podręcznik z zakresu pneumatycznych pomiarów długości. W pierwszej części książki omówiono podstawy teoretyczne pomiarów pneumatycznych, obejmujące ich stany statyczne i dynamiczne na podstawie współcześnie opracowanej ogólnej teorii przetworników pomiarowych. W części drugiej przedstawiono podstawy ...

  • Porównaj ceny

   od 27.17 PLN, dostępne w 2 sklepach

  • System pomiaru drgań mechanicznych

   W książce przedstawiono komplementarny system pomiaru drgań mechanicznych, w którym uwzględnia się współzależność pomiaru drgań w układach fizycznych i symulacji komputerowej tych procesów. Ułatwia to właściwy dobór aparatury pomiarowej, zastosowanie skutecznej techniki i metodyki pomiarów oraz ...

  • Porównaj ceny

   od 19.70 PLN, dostępne w 2 sklepach

  • Nieliniowe postacie drgań

   W książce przedstawiono podstawowe i zaawansowane metody nieliniowej analizy modalnej, wykazując, że klasyczne, utarte pojęcia liniowej analizy modalnej nie mogą być wprost zastosowane do układów nieliniowych. Linie modalne układu nieliniowego, w ogólności, nie są liniami prostymi, natomiast liczba ...

  • Porównaj ceny

   od 32.93 PLN, dostępne w 2 sklepach

  • Podstawy obróbki CNC

   Nr dopuszczenia 32/99Najlepszy i pierwszy na polskim rynku wydawniczym podręcznik z dziedziny CNC. Przeznaczony jest dla uczniów i nauczycieli średnich szkół zawodowych i szkół zasadniczych kształcących w grupie zawodów mechanicznych oraz dla uczestników kursów dokształcających. Składa się z 3 części ...

  • Porównaj ceny

   od 43.00 PLN, dostępne w 2 sklepach

  • Podstawy elektroniki cyfrowej

   W książce opisano podstawy teorii układów logicznych, budowę i właściwości cyfrowych układów scalonych, w szczególności wykonywanych w technologii CMOS, oraz ich zastosowania. Wykład języka VHDL do opisu i projektowania urządzeń cyfrowych jest uzupełniony przez przykłady i zadania projektowe. ...

  • Porównaj ceny

   od 42.18 PLN, dostępne w 2 sklepach

  • Ocena stanu układów napędowych z maszyną asynchroniczną

   Diagnostyka maszyn i urządzeń stanowi jedno z ważniejszych zagadnień współczesnej techniki . Zakres związany z tą dziedziną nauki obejmuje problemy poszukiwania miejsca wystąpienia awarii zarówno w ciągach produkcyjnych, jak i poszczególnych urządzeniach. Jednym z ważniejszych elementów składowych ...

  • Przejdź do sklepu

   od 33.00 PLN, dostępne w 1 sklepach

  • METODY NUMERYCZNE PODSTAWY TEORETYCZNE, ASPEKTY PRAKTYCZNE I ALGORYTMY

   Książka przeznaczona jest dla studentów wyższych szkół technicznych, słuchaczy doktoranckich i inżynierów zainteresowanych wykorzystaniem metod numerycznych w praktyce obliczeniowej. W pierwszej jej części omówiono klasyczne zagadnienia z dziedziny metod numerycznych, interpolację, aproksymację, ...

  • Przejdź do sklepu

   od 48.00 PLN, dostępne w 1 sklepach

  • Dwukierunkowe metalowe sprzęgła podatne skrętnie

   W monografii skupiono się na identyfikacji doświadczalnej cech statycznych i dynamicznych unikalnego rozwiązania konstrukcyjnego dwukierunkowego metalowego sprzęgła podatnego skrętnie, opracowanego w Instytucie Mechanizacji Górnictwa Politechniki Śląskiej. W pracy zawarto m.in. szczegółowe informacje ...

  • Przejdź do sklepu

   od 19.00 PLN, dostępne w 1 sklepach

  • Mechatronika. Laboratorium wyd.2008

   Umiejętność praktycznej weryfikacji koncepcji teoretycznych odgrywa istotną rolę w działalności twórczej inżyniera. W znacznej części sprzyja temu sam proces kształcenia przyszłego inżyniera, w którym - w swej istocie - odpowiednikiem weryfikacji są zajęcia laboratoryjne. Jednakże należyte ...

  • Przejdź do sklepu

   od 25.00 PLN, dostępne w 1 sklepach

  • Energetyka energooszczędnych układów napędowych maszyn roboczych

   W pracy przedstawiono budowę, działanie i własności elektrycznych i hybrydowych układów napędowych maszyn roboczych, podzespoły i elementy układów napędowych, pierwotne i wtórne źródła energii. Ponadto - bilans energii w cyklu pracy, układy sterowania, możliwości odzysku energii, a także metody ...

  • Przejdź do sklepu

   od 8.00 PLN, dostępne w 1 sklepach

  • Zarządzanie technologiami

   W publikacji przedstawiono kierunki rozwoju nowoczesnych technologii i ich wpływ na gospodarkę w kontekście rozwoju innowacji jako podstawy kreowania przedsiębiorczości technologicznej. Książka prezentuje szerokie spektrum uwarunkowań technologicznych, gospodarczych i społecznych sprzyjających poprawie ...

  • Przejdź do sklepu

   od 73.12 PLN, dostępne w 1 sklepach

  • Technika 4 Podręcznik Część 2

   Część 2. podręcznika to przede wszystkim tematy i zadania dotyczące rysunku technicznego, montażu prostych modeli, budowy, działania, zasad konserwowania roweru i łyżworolek oraz elementarnej wiedzy o elektryczności. Główną problematyką techniczną są łożyska i osie. W osobnym zeszycie ćwiczeń ...

  • Przejdź do sklepu

   od 13.50 PLN, dostępne w 1 sklepach

  • Zastosowanie Microsoft Excel w mechanice konstrukcji

   Skrypt jest przede wszystkim instrukcją obsługi arkuszy kalkulacyjnych, opracowanych przez autora, a wspomagających rozwiązywanie problemów z zakresu mechaniki budowli. Wzory arkuszy umieszczono na płycie CD, dołączonej do książki.

  • Przejdź do sklepu

   od 13.00 PLN, dostępne w 1 sklepach

  • Konstrukcja tłoczników

   Wszystkie czynności związane z przygotowaniem produkcji wytłoczek, a więc wykonywanie przed rozpoczęciem produkcji można podzielić na cztery etapy: opracowanie procesu technologicznego czyli sposobu plastycznego kształtowania wytłoczki, zaprojektowanie tłoczników służących do produkcji, wykonanie ...

  • Przejdź do sklepu

   od 37.00 PLN, dostępne w 1 sklepach

  • Analityczne modele nieustalonego nagrzewania tarciowego

   Celem badań zamieszczonych w monografii było opracowanie efektywnych analitycznych i analityczno-numerycznych metod rozwiązywania zagadnień cieplnych tarcia ciał ograniczonych płaskimi równoległymi powierzchniami, z uwzględnieniem zmiany w czasie gęstości mocy siły tarcia, oporu termicznego na ...

  • Przejdź do sklepu

   od 28.00 PLN, dostępne w 1 sklepach

  • Metodyka wnioskowania z uwzględnieniem kontekstu w diagnostyce maszyn

   Do głównych zagadnień eksploatacyjnych obiektów technicznych należy identyfikacja ich stanu technicznego. Jednym z problemów związanych z diagnostyką techniczną jest konieczność przetwarzania licznych zbiorów danych oraz wyników analizy sygnałów. Wymaga to często zastosowania specjalnych sposobów ...

  • Przejdź do sklepu

   od 33.00 PLN, dostępne w 1 sklepach

  • Komory spalania silników turbinowych. Organizacja procesu spalania

   Skrypt zawiera podstawowe wiadomości na temat budowy, zasady działania i podstaw projektowania komór spalania lotniczych silników turbinowych (wśród których można rozróżnić silniki turboodrzutowe, turbowentylatorowe i turbo?śmigłowe). Przeprowadzona została analiza złożonych problemów związanych z ...

  • Przejdź do sklepu

   od 19.00 PLN, dostępne w 1 sklepach

  • Developments in mechanical engineering vol. 3

   The academic year 2004/2005 is a very special year in our Alma Mater because of its 100` anniversary and the 60th anniversary of Gdansk University of Technology as a Polish technical university including the Faculty of Mechanical Engineering. For that reason the published book is a contribution to the celebration of ...

  • Przejdź do sklepu

   od 24.00 PLN, dostępne w 1 sklepach

  • Ćwiczenia z wybranych zagadnień wytrzymałości materiałów

   Opracowanie zawiera ogólną teorię pręta prostego oraz niektóre wybrane elementy obliczeń wytrzymałościowych. Przedmiotem tej pracy są głównie ciała poddane działaniu sił zewnętrznych.Spis treści:Przedmowa Wykaz ważniejszych symboli i oznaczeń 1. Wstęp 2. Teoria pręta prostego 2.1. Siły ...

  • Przejdź do sklepu

   od 20.00 PLN, dostępne w 1 sklepach

  • Mechanika techniczna. Statyka i kinematyka

   Niniejszy podręcznik, podobnie jak inne, tego autora jest napisany z myślą o studentach studiów zawodowych ? inżynierskich i magisterskich. Może on także służyć studentom innych rodzajów studiów i tych wszystkich szkół wyższych, gdzie wykładana jest mechanika. Przyjęta w podręczniku kolejność ...

  • Przejdź do sklepu

   od 32.00 PLN, dostępne w 1 sklepach

  • Mechanika ciał sprężystych i plastycznych. T. 2

   Rozwój technologii materiałów i konstrukcji stawia obliczeniom inżynierskim coraz wyższe wymagania związane ze stopniem trudności analizowanych zagadnień. W poprzednich rozdziałach Czytelnik zapoznał się ze złożonością i ograniczeniami rozwiązań analitycznych. Zupełnie nowe możliwości stworzyło ...

  • Przejdź do sklepu

   od 9.00 PLN, dostępne w 1 sklepach