TrafCen.pl - strona główna

Budownictwo

Porównaj ceny w Budownictwo.
Książki / Nauka i technika / Budownictwo

  • Aktualne realizacje mostowe

   Budownictwo obiektów inżynierii komunikacyjnej rozwija się w Polsce w niespotykanym, w naszej historii, tempie. Aktualnie jest w realizacji ponad 700 km autostrad, dróg ekspresowych i obwodnic miejscowości, na których buduje się kilkaset obiektów mostowych rocznie. W ostatnich latach w Polsce wybudowano lub ...

  • Porównaj ceny

   od 60.75 PLN, dostępne w 4 sklepach

  • Trwałe rozwiązania naprawcze w obiektach budowlanych

   Przygotowana monografia jest adresowana do środowisk naukowych i projektowych, producentów materiałów stosowanych w naprawach obiektów budowlanych oraz wykonawców tych robót, a także do studentów kierunków związanych z budownictwem.

  • Porównaj ceny

   od 32.63 PLN, dostępne w 4 sklepach

  • Trwałość mostów drogowych

   Publikacja poświęcona metodom oceny oraz badań określających trwałość wytrzymałościową mostów drogowych, głównie wykonanych ze stali, w aspekcie praktycznym. Podano podstawy trwałości mostów, propozycję uwzględnienia trwałości mostów w podziale nakładów na ich utrzymanie, krzywe degradacji i ...

  • Porównaj ceny

   od 30.00 PLN, dostępne w 4 sklepach

  • Prefabrykacja w mostownictwie

   Tytuł ten podsumowuje konferencję, która odbyła się we Wrocławiu w dniach 23-24 listopada 2010, organizowaną przez Zakład Mostów Instytutu Inżynierii Lądowej Politechniki Wrocławskiej, Dolnośląską Izbę Inżynierów Budownictwa oraz Związek Mostowców Rzeczypospolitej ...

  • Porównaj ceny

   od 44.10 PLN, dostępne w 4 sklepach

  • Modelowanie sprężenia mostów

   Sprężenie jest zamierzonym, projektowanym zabiegiem technicznym zmieniającym naturalny, powstały w wyniku grawitacji, układ sił wewnętrznych w konstrukcji. Cel ten osiąga się przez zastosowanie zaprojektowanej trasy cięgna z założeniem minimalizacji siły sprężającej. Przebieg cięgna i siła ...

  • Porównaj ceny

   od 20.25 PLN, dostępne w 4 sklepach

  • Zagadnienia stateczności konstrukcji metalowych

   Książka stanowi podstawowe kompendium wiedzy z zakresu stateczności sprężystych ustrojów prętowych i powierzchniowych. Zostały przedstawione definicje i kryteria ustalania statecznych położeń równowagi ustrojów nośnych, metody wyznaczania obciążeń krytycznych ustrojów idealnych oraz budowania ...

  • Porównaj ceny

   od 40.50 PLN, dostępne w 4 sklepach

  • Tablice do projektowania konstrukcji metalowych

   W książce zamieszczono znowelizowane tablice obejmujące charakterystyki geometryczne i statyczne konstrukcyjnych wyrobów stalowych walcowanych, giętych i spawanych oraz wyrobów ze stopów aluminium, lin, łączników i materiałów pomocniczych. Aby ułatwić czytelnikowi posługiwanie się tablicami, w nowym ...

  • Porównaj ceny

   od 43.19 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • Durability and repair of building structures

   Wstęp (Preface) : Due to the different durability of building structures, the 21st century has become a century of repair work and rehabilitation for construction. Along with the decreasing amount of area zoned for construction, the increase of such activities in inevitable. The world economic crisis continues to ...

  • Porównaj ceny

   od 39.33 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • Obiekty mostowe w infrastrukturze miejskiej

   Tytuł ten podsumowuje konferencję, która odbyła się we Wrocławiu w dniach 21-22 listopada 2013, organizowaną przez Zakład Mostów Instytutu Inżynierii Lądowej Politechniki Wrocławskiej, Dolnośląską Izbę Inżynierów Budownictwa oraz Związek Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej.fragment wstępu:W ...

  • Porównaj ceny

   od 51.91 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • Wzory wykresy i tablice wytrzymałościowe

   W książce omówiono metody obliczeniowe i podano wzory stosowane obecnie w dziedzinie wytrzymałości materiałów i konstrukcji. Stanowi ona wademekum przydatne dla studentów przy wykonywaniu projektów oraz prac przejściowych i dyplomowych, a także dla inżynierów w biurach projektowych. Na szczególną uwagę ...

  • Porównaj ceny

   od 29.28 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • Nasze osiągnięcia w budowie mostów

   Przedsiębiorstwo Robót Mostowych ?Mosty-Łódź? S.A. jako jednostka samodzielna od blisko dwudziestu l at funkcjonuje na rynku budowlanym, zwłaszcza w budownictwie komunikacyjnym, a szczególnie w budowni ctwie mostowym. Wcześniej łódzcy mostowcy budowali obiekty mostowe pracując przede wszystkim w ...

  • Porównaj ceny

   od 56.30 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • Podstawy technologii betonowego budownictwa monolitycznego

   Nowoczesny podręcznik technologii budownictwa monolitycznego! W książce przedstawiono charakterystykę budownictwa monolitycznego, roboty monolityczne w ujęciu systemowym, a następnie podano podstawowe wiadomości dotyczące technologii realizacji betonowych konstrukcji monolitycznych. Omówiono tu: ? deskowania ...

  • Porównaj ceny

   od 32.25 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • Obliczanie konstrukcji żelbetowych według Eurokodu 2

   W książce zostały przedstawione podstawowe zasady obliczania według Eurokodu 2 konstrukcji żelbetowych, ze wzmiankami o konstrukcjach sprężonych i konstrukcjach niezbrojonych. Najważniejszą jej zaletą są precyzyjnie opisane metody wykonywania obliczeń. Przedstawione treści stanowią uporządkowanie ...

  • Porównaj ceny

   od 42.00 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • Modelowanie przepływów przez ośrodki porowate

   Książka jest wynikiem wieloletnich studiów autorów niniejszej monografii w zakresie przepływu płynów przez ośrodki porowate lub spękane, wpływu fazy płynnej na proces odkształcenia ośrodka, jego konso lidacji i w skrajnych przypadkach utraty stateczności. W monografii podano rozwiązania zagadnień ...

  • Porównaj ceny

   od 47.19 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • Konstrukcje zespolone stalowo-betonowe budynków

   W książce omówiono m.in. zagadnienia związane z projektowaniem konstrukcji zespolonych wg nowej PN-B-03300. Konstrukcje zespolone stalowo-betonowe powstają w wyniku odpowiedniego połączenia (zespolenia) stalowego elementu konstrukcyjnego z betonem zbrojonym lub sprężonym. W większości przypadków zespolenie ...

  • Porównaj ceny

   od 30.68 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • Ochrona konstrukcji żelbetowych

   Autor pracy przedstawia sposoby ochrony i zwiększenia trwałości konstrukcji żelbetowych poddanych oddziaływaniu niekorzystnych czynników, a także metody napraw w przypadku degradacji elementów lub obiektów. Książka jest przeznaczona dla studentów wydziałów budowlanych wyższych uczelni technicznych oraz ...

  • Porównaj ceny

   od 24.41 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • Gruntoznawstwo inżynierskie

   Autor omawia wybrane zagadnienia teoretyczne i praktyczne z zakresu szeroko pojętej geotechniki m.in. mechaniki gruntów i skał, fundamentowania oraz nowych technik wzmocnienia podłoża gruntowego.Przedstawia podstawowe procesy geologiczne kształtujące budowę skał litych i gruntów, kwalifikację gruntów ...

  • Porównaj ceny

   od 32.25 PLN, dostępne w 2 sklepach

  • Węzły drogowe i autostradowe

   Podręcznik akademicki, będący szeroką monografią problematyki projektowania węzłów drogowych z uwzględnieniem technik komputerowych, zawierający szczegółową klasyfikację węzłów, opis ich elementów geometrycznych, badania i analizy ruchu na węzłach, syntetyczną ocenę wpływu różnych rozwiązań ...

  • Porównaj ceny

   od 46.88 PLN, dostępne w 2 sklepach

  • Głębokie wykopy

   W książce opisano metody projektowania i wykonania głębokich wykopów, które są nieodłącznym elementem budownictwa komunikacyjnego, podziemnego i ogólnego. Uwzględniono w niej zalecenia nowych norm europejskich, a zwłaszcza normy Eurokod 7 i pokrewnych. Szczególnie wnikliwie opisano zagadnienia rozpoznania ...

  • Porównaj ceny

   od 36.00 PLN, dostępne w 2 sklepach

  • Podstawy projektowania budowli mostowych

   W podręczniku podano zasady projektowania budowli mostowych z uwzględnieniem najnowszych wymagań formalnych i merytorycznych oraz kompleksowo przedstawiono proces projektowania od wstępnych założeń i oceny, aż do przekazania obiektów do użytku. W książce opisano: projektowanie przejścia mostowego, ...

  • Porównaj ceny

   od 37.87 PLN, dostępne w 2 sklepach

  • Zabezpieczenie elementów budynku znajdujących się w gruncie

   Poradnik zawiera praktyczne informacje oraz liczne rysunki i schematy niezbędne przy zabezpieczaniu przeciwwodnym i przeciwwilgociowym znajdujących się w gruncie elementów budynków. Omawia zasady prawidłowego wykonania izolacji oraz metody ich odtwarzania i naprawy. Porównuje dostępne na rynku materiały ...

  • Porównaj ceny

   od 58.17 PLN, dostępne w 2 sklepach

  • Fundamenty palowe tom 1

   Nowe technologie, badanie i obliczanie pali według Eurokodu 7! Część I 2-tomowego, nowoczesnego i kompleksowego podręcznika poświęconego fundamentowaniu palowemu. Stosowane do posadowienia obiektów budowlanych pale są podłużnymi elementami konstrukcji wykonanymi z różnych materiałów (drewna, betonu, ...

  • Porównaj ceny

   od 35.63 PLN, dostępne w 2 sklepach

  • Ostańce

   Drugie wydanie ?Ostańców?, wyjątkowej pozycji varsavianistycznej wzbogacone zostało o materiały z archiwum rodzinnego prof. Henryka Samsonowicza, oraz indeks nazwisk. Publikacja otrzymała Nagrodę Literacką m.st. Warszawy w kategorii edycja warszawska oraz Nagrodę Towarzystwa Miłośników Historii za ...

  • Porównaj ceny

   od 37.50 PLN, dostępne w 2 sklepach

  • Zarys geotechniki

   - wiadmości ogólne o gruntach budowlanych- podstawowe właściwości fizykochemiczne gruntów- rodzaje gruntów, ich fizyczne właściwości oraz stany- niektóre laboratoryjne metody oznaczania fizycznych cech gruntowych- przepływ wody w gruncie- własności mechaniczne gruntów ...

  • Porównaj ceny

   od 48.38 PLN, dostępne w 2 sklepach

  • Ilustrowany słownik budowlany polsko-angielsko-niemiecki

   Książka zawiera zestaw najważniejszych haseł dotyczących wszystkich obszarów budownictwa. Podano je w trzech językach i zilustrowano poglądowymi rysunkami przybliżającymi odbiorcy zarówno ogólne pojęcia, jak i wyrażenia fachowe, w tym specyficzne terminy branżowe. Alfabetyczne ...

  • Porównaj ceny

   od 38.25 PLN, dostępne w 2 sklepach

  • Podstawy mechaniki budowli

   W książce przedstawiono zarys teorii konstrukcji, w tym elementy mechaniki teoretycznej (ogólnej), mechaniki budowli i wytrzymałości materiałów. Głównym tematem opracowania są płaskie układy prętowe. Zaprezentowane obliczenia przeprowadzono metodą tradycyjną wciąż aktualną i często niezbędną w ...

  • Porównaj ceny

   od 34.42 PLN, dostępne w 2 sklepach

  • Modelowanie mostowych konstrukcji gruntowo-powłokowych

   Obiekty mostowe ze stalowych blach falistych dzięki wielu zaletom technologicznym są powszechnie stosowane w budownictwie komunikacyjnym. Doświadczenia w zakresie produkcji powłok mają ponadstuletnią tradycję, jednak problemy związane z projektowaniem, budową i utrzymaniem obiektów inżynierskich wymagają ...

  • Porównaj ceny

   od 29.26 PLN, dostępne w 2 sklepach

  • Projektowanie i budowa betonowych silosów na kiszonki

   Książka stanowi kompleksową monografię na temat projektowania, wykonawstwa i eksploatacji betonowych silosów na kiszonki. Nadrzędnym celem pracy jest przedstawienie najnowszych rozwiązań technicznych i technologicznych w zakresie budowy i eksploatacji poziomych oraz wieżowych silosów. Zadaniem pracy jest ...

  • Porównaj ceny

   od 20.89 PLN, dostępne w 2 sklepach

  • Urządzenia dylatacyjne w mostowych obiektach drogowych

   Pierwszy w polskiej literaturze poradnik opisujący projektowanie, montaż i utrzymanie przekryć i urządzeń dylatacyjnych przeznaczony głównie do mostowych obiektów drogowych. Opisano klasyfikację i rodzaje mostowych urządzeń dylatacyjnych, wyznaczanie przemieszczeń krawędź szczeliny dylatacyjnej, dobór ...

  • Porównaj ceny

   od 30.00 PLN, dostępne w 2 sklepach