TrafCen.pl - strona główna

Geodezja i kartografia

Porównaj ceny w Geodezja i kartografia.
Książki / Nauka i technika / Geodezja i kartografia

  • Model sedymentacji lądolodu vistuliańskiego na Nizinie Wielkopolskiej

   Propozycja nowego modelowego podejścia do badań osadów i form glacjalnych, którego podstawowym elementem jest analiza efektywności depozycyjnej lądolodu. Na podstawie badań form i osadów glacjalnych, w środkowej części Niziny Wielkopolskiej, w zasięgu ostatniego zlodowacenia, przedstawiono modele ...

  • Porównaj ceny

   od 40.70 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • Biogeochemiczna diageneza dolnego wapienia muszlowego Opolszczyzny

   Monografia stanowi wartościowe, nowocześnie ujęte studium odtworzenia warunków i mechanizmów procesów diagenetycznych, jakim podlegały węglanowe osady triasowe Śląska Opolskiego. Główny nacisk autor położył na pokazaniu minerałotwórczej roli rozkładu miękkich tkanek organizmów pogrzebanych w ...

  • Porównaj ceny

   od 22.00 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • GPS i inne satelitarne systemy nawigacyjne

   Książka poświęcona systemom nawigacji satelitarnej: w pełni działającemu amerykańskiemu GPS, niekompletnemu systemowi rosyjskiemu GLONASS, powstającemu europejskiemu systemowi Galileo i chińskiemu Beidou oraz naziemnym i satelitarnym systemom wspomagającym ich działanie. Opisano budowę i zasadę ...

  • Porównaj ceny

   od 26.45 PLN, dostępne w 2 sklepach

  • Podstawy geologii strukturalnej i kartografii geologicznej

   Książka przedstawia opis podstawowych struktur geologicznych oraz sposoby ich rozpoznawania, przedstawiania ich położenia w przestrzeni i na mapach geologicznych. Podano przykłady konstrukcji wykonywanych na mapach geologicznych, zmierzających do wyznaczenia parametrów położenia warstw, miąższości ...

  • Przejdź do sklepu

   od 25.00 PLN, dostępne w 1 sklepach

  • Standardy Geodezyjne. Wybrane Przepisy

   Książka zawiera akty prawne stanowiące trzon przepisów, od przestrzegania których zależy wysoki standard pracy geodety. Kluczowym aktem prawnym zawartym w publikacji będzie ujednolicony tekst ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne po zmianach, ze stanem prawnym na dzień 12 lipca 2014 r. Ustawa zostanie ...

  • Przejdź do sklepu

   od 160.00 PLN, dostępne w 1 sklepach

  • Wybrane zagadnienia z rysunku map

   Niniejsze drugie wydanie skryptu Wybrane zagadnienia z rysunku map przeznaczone jest głównie, choć nie tylko, dla studentów pierwszego roku kierunków geodezyjnych oraz uczniów techników i liceów o profilu geodezyjnym. Skrypt zawiera opis technik tworzenia map klasycznych i numerycznych ze szczególnym ...

  • Przejdź do sklepu

   od 29.00 PLN, dostępne w 1 sklepach

  • Rachunek wyrównawczy w geodezji (z przykładami)

   Podręcznik jest przeznaczony przede wszystkim dla studentów kierunku geodezja i kartografia studiów stacjonarnych i zaocznych, zawiera bowiem treści realizowane w ramach przedmiotów rachunek wyrównawczy i obliczenia geodezyjne. Niektóre fragmenty podręcznika wykraczają jednak poza ramy tradycyjnych programów ...

  • Przejdź do sklepu

   od 42.00 PLN, dostępne w 1 sklepach

  • Modelowanie przestrzenne w procesie opracowywania map wartości gruntów

   W każdej zorganizowanej działalności, a w szczególności o charakterze przestrzennym, informacja o cenach i wartościach nieruchomości jest jednym z podstawowych elementów podejmowania skutecznych decyzji. Informację tę niża przechowywa i udostępniać w postaci map wartości gruntów, które najczęściej ...

  • Przejdź do sklepu

   od 24.00 PLN, dostępne w 1 sklepach

  • Geodesy, surveying and professional ethics

   Podstawowym motywem do napisania niniejszego opracowania było przybliżenie potencjalnym Czytelnikom, w szczególności zaś studentom i absolwentom kierunku geodezja i kartografia, najważniejszych problemów dotyczących tej dyscypliny przedstawionych w anglojęzycznej literaturze źródłowej. Język ...

  • Przejdź do sklepu

   od 87.00 PLN, dostępne w 1 sklepach

  • Geneza, litologia i stratygrafia utworów czwartorzędowych T. III

   To wydanie zawiera materiały z seminarium zorganizowanego w 1998 roku przez Instytut Badań Czwartorzędu i Geoekologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, który zajmuje się problemami podanymi w tytule pracy na obszarze Polski, Ukrainy, Syberii, Tien-Shan i Antarktyki. Praca obejmuje 30 artykułów.

  • Przejdź do sklepu

   od 66.00 PLN, dostępne w 1 sklepach

  • Geodezja. Podstawowe obliczenia oraz wybrane ćwiczenia

   Skrypt został napisany z myślą o studentach kierunków budownictwo, inżynieria środowiska, geodezja i kartografia, którzy powinni poznać zastosowanie podstawowych obliczeń geodezyjnych w ramach przedmiotu geodezja lub miernictwo oraz przedmiotach pokrewnychW skrypcie podano rozwiązania zadań dotyczących ...

  • Przejdź do sklepu

   od 29.00 PLN, dostępne w 1 sklepach

  • Ćwiczenia laboratoryjne z mechaniki gruntów i fundamentowania

   Niniejsze materiały są przewidziane jako pomoc dla studentów z przedmiotu ?Laboratorium z mechaniki gruntów" w prawidłowym wykonywaniu poszczególnych ćwiczeń. Ćwiczenia dotyczą metod określania podstawowych parametrów fizycznych, mechanicznych i właściwości gruntów budowlanych, które są niezbędne do ...

  • Przejdź do sklepu

   od 23.00 PLN, dostępne w 1 sklepach

  • GEODEZJA I

   Zgodnie z programem studiów skrypt obejmuje ogólne wiadomości z geodezji, a także dotyczące obliczeń geodezyjnych w układach współrzędnych prostokątnych, sporządzania map wielkoskalowych i wyznaczania pól powierzchni mierzonego obszaru, najprostszych instrumentów geodezyjnych i metod pomiarowych ...

  • Przejdź do sklepu

   od 30.00 PLN, dostępne w 1 sklepach

  • Geodezja fizyczna i grawimetria geodezyjna. Teoria i praktyka

   Książka ma charakter podręcznika z tej części dziedziny geodezji wyższej, która traktuje o wpływie pola siły ciężkości, wytwarzanej przez Ziemię, na opracowanie wyników obserwacji geodezyjnych, astronomicznych i satelitarnych. W pierwszych rozdziałach przedstawiono elementy teorii potencjału siły ...

  • Przejdź do sklepu

   od 35.00 PLN, dostępne w 1 sklepach

  • Firma geodezyjna - kanony i etos zawodu

   Dzisiejsza rzeczywistość branży geodezyjnej nie nastraja optymistycznie. Firmy geodezyjne z kurczącym się rynkiem zleceń stoją wobec konieczności dostosowania się do nowych standardów.Również administracja geodezyjna ma przed sobą trudne zadanie - przestawiania zbiorów i prowadzenia zasobów w ...

  • Przejdź do sklepu

   od 44.00 PLN, dostępne w 1 sklepach

  • Zaawansowane metody opracowania obserwacji geodezyjnych z przykładami

   Celem książki jest przedstawienie teorii wybranych metod estymacji w kontekście ich zastosowań do opracowania obserwacji geodezyjnych. Wybór metod oraz sposób ich prezentacji wynika z doświadczeń uzyskanych zarówno w pracy badawczej jak i dydaktycznej. Niektóre fragmenty książki opracowane są na podstawie ...

  • Przejdź do sklepu

   od 41.00 PLN, dostępne w 1 sklepach

  • Rozgraniczanie nieruchomości

   ,,Przeklęty, kto przesuwa miedzę swojego bliźniego."Stary Testament. Księga Powtórzonego Prawa.Rozdział 27 wiersz 17 Granice nieruchomości wyznaczają w przestrzeni obszar, w którym właściciel z wyłączeniem innych osób może korzystać ze swego prawa. Granica jest zatem zmaterializowaną w ...

  • Przejdź do sklepu

   od 110.00 PLN, dostępne w 1 sklepach

  • Odwzorowania kartograficzne. Podstawy

   Podręcznik Odwzorowania kartograficzne. Podstawy jest rozszerzeniem skryptu ,,Kartografia matematyczna dla geodetów" wydanego w Olsztynie w latach 1991 i 1999. Na jego formę i treść wpłynęły, z pewnością, starsze podręczniki i skrypty, w których przedstawiono odwzorowania kartograficzne. Rozdział czwarty, ...

  • Przejdź do sklepu

   od 28.00 PLN, dostępne w 1 sklepach

  • Zarys fizyki gruntów

   Skrypt niniejszy ma na celu przedstawienie studentom kierunków budowlanych oraz ochrony, inżynierii i kształtowania środowiska podstaw fizyki gruntów i gleb, ze zwróceniem szczególnej uwagi na zjawiska cieplne, dyfuzyjne, konwekcyjne, sorpcyjne oraz hydrologię gleb. Stanowi on zaktualizowaną i rozszerzoną ...

  • Przejdź do sklepu

   od 20.00 PLN, dostępne w 1 sklepach

  • Parametry wytrzymałościowe rzeszowskich namułów i torfów

   Opis:Grunty organiczne ze względu na swoją specyfikę są klasyfikowane jako grunty słabe lub słabonośne. Terminologia ta jest bezpośrednio związana z ich właściwościami geotechnicznymi, tj.: z niewielką w stosunku do gruntów mineralnych wytrzymałością na ścinanie oraz wyjątkowo dużą ...

  • Przejdź do sklepu

   od 14.00 PLN, dostępne w 1 sklepach

  • Podstawy rolnictwa, leśnictwa i gospodarki wodnej

   Skrypt przygotowany przez pracowników Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej UWM skierowany jest nie tylko do studentów kierunków, w programie których znajdują się przedmioty dotyczące rolnictwa, leśnictwa i gospodarki wodnej, będzie także przydatny osobom zajmującym się planowaniem przestrzennym, ...

  • Przejdź do sklepu

   od 21.00 PLN, dostępne w 1 sklepach