TrafCen.pl - strona główna

Pedagogika

Porównaj ceny w Pedagogika.
Książki / Nauki humanistyczne / Pedagogika

  • Bezradność nauczyciela

   Nauczycieli obarcza się odpowiedzialnością za słabości edukacji także wtedy, kiedy źródła tych słabości mają charakter ponadindywidualny, systemowo-strukturalny. To rodzi w nich poczucie niesprawiedliwości, wzbudza lęki o przyszłość edukacji w skali globalnej i obawy o własny los. Coraz częściej ...

  • Porównaj ceny

   od 27.06 PLN, dostępne w 5 sklepach

  • Sytuacje trudne w opinii nauczycieli klas integracyjnych

   Treść książki jest rezultatem kilkuletnich badań nad integracyjną formą kształcenia prowadzonych na terenie województwa śląskiego w latach 2007?2010. Podjęta problematyka została ulokowana w kontekści e sytuacji trudnych związanych z codzienną pracą w klasie integracyjnej. Dotyczy ona między innymi ...

  • Porównaj ceny

   od 24.75 PLN, dostępne w 5 sklepach

  • Funkcjonowanie społeczne młodzieży akademickiej

   Rozprawa jest poważnym i kompletnym studium ważnego (nie tylko ze względu na jego dynamikę) zjawiska społecznego, jakim jest powiększanie się odsetka studentów z rozpoczętym życiem małżeńskim i wychowujących dzieci. Studium, które wiernie i w sposób interesujący ukazuje ...

  • Porównaj ceny

   od 18.48 PLN, dostępne w 5 sklepach

  • Nowe społeczne wymiary dzieciństwa

   Ostatnie dziesięciolecia XX wieku przyniosły zupełnie nowe spojrzenie na dzieciństwo. Zwłaszcza w ps ychologii i pedagogice dziecko zaczęto traktować jako indywidualną jednostkę, partnera dokonującego wyboru własnej drogi rozwoju. Próbę nowego spojrzenia na dzieciństwo pierwszych lat XXI wieku ...

  • Porównaj ceny

   od 28.50 PLN, dostępne w 5 sklepach

  • Paradygmaty akademickiego kształcenia pedagogów

   Propozycja, by zainicjować dyskusję nad paradygmatami akademickiego kształcenia pedagogów, spotkała się z dużym zainteresowaniem nauczycieli akademickich oraz osób związanych z praktyką edukacyjną. Zamierzeniem naszym było nie tyle podjęcie próby rekonstrukcji paradygmatycznego kształcenia pedagogów w ...

  • Porównaj ceny

   od 24.94 PLN, dostępne w 5 sklepach

  • Przygotowanie zawodowe młodych pedagogów

   Problematyka przygotowania zawodowego pedagogów jest przedmiotem licznych badań i analiz naukowych [...]. Wyniki dotychczasowych eksploracji wskazują na złożony i dynamiczny jej charakter, dowodząc konieczności monitorowania tych przemian i wykorzystania zdobytej wiedzy do redefiniowania celów edukacji ...

  • Porównaj ceny

   od 25.87 PLN, dostępne w 5 sklepach

  • Dydaktyka Podręcznik akademicki

   Przekazujemy czytelnikom podręcznik wybitnego pedagoga - dydaktyka, komparatysty i badacza dziejów oświaty, członka rzeczywistego Polskiej Akademii Nauk PAN profesora Czesława Kupisiewicza. W dobie płynnej ponowoczesności wydawałoby się, że nie ma już miejsca na klasykę, tradycję, na tę wiedzę, która ...

  • Porównaj ceny

   od 32.25 PLN, dostępne w 4 sklepach

  • Edukacja jako czynnik i wynik rozwoju regionalnego

   Tematem tej książki są złożone relacje między edukacją a rozwojem gospodarczym, ze szczególnym uwzględnieniem doświadczeń Polski i jej regionów. Nie ulega wątpliwości, że statystyczny związek między wiedzą a rozwojem jest bardzo silny. Na wiele ważnych pytań związanych z tą relacją nie udaje ...

  • Porównaj ceny

   od 20.25 PLN, dostępne w 4 sklepach

  • Zjawisko sponsoringu jako forma prostytucji kobiecej

   Książka jest pierwszym opracowaniem na polskim rynku na temat zjawiska sponsoringu jako formy prostytucji dokonującego się m.in. w środowisku studenckim. Głównym celem książki jest zaprezentowanie przeprowadzonych badań, które potraktowane są dwukierunkowo. Z jednej strony przedstawia motywy i ...

  • Porównaj ceny

   od 22.50 PLN, dostępne w 4 sklepach

  • Podstawy kształcenia ogólnego

   Podstawy kształcenia ogólnego stanowią zmienione wydanie Dydaktyki kształcenia ogólnego (I wydanie ? 2001, II ? 2007) a następnie Podstaw dydaktyki ( II wydanie 2011). Zmianie uległ nie tylko tytuł, a le w pewnym stopniu i treść poprzez wyeksponowanie elementów procesu kształcenia w szkolnictwie ...

  • Porównaj ceny

   od 23.90 PLN, dostępne w 4 sklepach

  • Leksykon terminów metodologicznych.

   Jak zaznaczyły autorki we wstępie, współczesna metodologia badań naukowych, społecznych i pedagogicznych, obfituje w ogromną liczbę terminów ? jest to język metodologii badań, który autorki chciały przybliżyć w jednej, zwartej i prostej w formie publikacji. W Leksykonie terminów metodologicznych ...

  • Porównaj ceny

   od 30.38 PLN, dostępne w 4 sklepach

  • Pedagogika rodziny Wybrane problemy

   Rodzina ujmowana jest jako podstawowe i najważniejsze środowisko życia, rozwoju i wychowania człowieka, dlatego w pedagogice stanowi ona ważny obszar poznania naukowego. W związku z dokonującym się współcześnie wieloma przeobrażeniami społeczno-kulturowymi wpływającymi na funkcjonowanie rodzin, ...

  • Porównaj ceny

   od 20.63 PLN, dostępne w 4 sklepach

  • Studia Edukacyjne 13/2010

   ?Studia Edukacyjne? to interdyscyplinarne czasopismo naukowe poświęcone problemom współczesnej pedagogiki i edukacji. Stanowi ono płaszczyznę pozytywnej konfrontacji różnorodnych sposobów postrzegania i badania rzeczywistości społecznej; płaszczyznę interparadygmatycznego i interdyskursywnego dialogu ...

  • Porównaj ceny

   od 19.16 PLN, dostępne w 4 sklepach

  • Szkice do teorii wychowania kreatywnego

   Książka poświęcona została niezwykle ważnej problematyce. Walory naukowe, poznawcze i edukacyjne pracy podkreślają autorskie tabele i rysunki. Podejmując ciekawą formę szkicu, Autor w sposób inspirujący skłania do refleksji, dyskusji i dalszych poszukiwań. Szkic to w istocie swej projekt czegoś, to ...

  • Porównaj ceny

   od 32.25 PLN, dostępne w 4 sklepach

  • Społeczne kompetencje studentów do pracy w wolontariacie

   Niniejsza książka wpisuje się w nurt pedagogiki humanistycznej, pedagogiki modernizacji społecznych i nurt teoretyczno-empiryczny pedagogiki społecznej. Należy podkreślić, że zaprezentowane przez Auto rkę wyniki badań inspirują do podjęcia i projektowania działań, które umożliwią studentom ...

  • Porównaj ceny

   od 20.25 PLN, dostępne w 4 sklepach

  • Psychologia ucznia i nauczyciela

   Pierwszy od dwudziestu lat, nowoczesny podręcznik podejmujący całościowo problematykę psychologii kształcenia w odniesieniu do polskiego systemu edukacji modelowy program nauczania psychologii – systematycznie weryfikowany i doskonalony w praktyce podstawowa wiedza z zakresu psychologii rozwoju dzieci i ...

  • Porównaj ceny

   od 35.14 PLN, dostępne w 4 sklepach

  • Doskonalenie warsztatu nauczyciela polonisty

   Trzeci tom z serii Edukacja nauczycielska polonisty: Doskonalenie warsztatu nauczyciela polonisty powsta we wspłpracy metodykłw, pedagogłw i psychologłw, ktłrzy pisz o specyficznych trudnociach w uczeniu si dzieci, rozmaitych zaburzeniach ich zachowa, o problemie nieczytania przez uczniłw lektur szkolnych, a ...

  • Porównaj ceny

   od 27.35 PLN, dostępne w 4 sklepach

  • Pisanie prac i sztuka ich prezentacji

   ?Pisanie prac i sztuka ich prezentacji? to opracowanie adresowane do uczniów szkół średnich i studen tów pierwszych roczników, a także rodziców i nauczycieli - którzy jako twórcy i opiekunowie twórców mają kontakt z rozmaitymi pracami pisemnymi. Posługując się bardzo przystępnym językiem, autorzy ...

  • Porównaj ceny

   od 12.75 PLN, dostępne w 4 sklepach

  • Przywództwo edukacyjne

   Przywództwo w edukacji to nie prowadzenie grupy według znanych punktów orientacyjnych z mapą w ręku, to raczej podróż z wieloma objazdami, zawracaniem, pytaniem o drogę, i tylko, lub aż tylko na to tr zeba być przygotowanym - na ciągłe zmiany kierunku, tempa i środka lokomocji. Podjęcie refleksj i ...

  • Porównaj ceny

   od 31.16 PLN, dostępne w 4 sklepach

  • Pedagogika rodziny In statu nascendi czy uznana subdyscyplina?

   Książka ma charakter dwudzielny. W pierwszej jej części omówiono konteksty teoretyczne pedagogiki rodziny (tu m.in. artykuły o rodzinie jako podmiocie przemian i badań społecznych, sposobie życia współczesnych ludzi w ramach rodziny traktowanej jako wspólnota, o kulturze popularnej jako źródle badań nad ...

  • Porównaj ceny

   od 27.00 PLN, dostępne w 4 sklepach

  • Czas na feedback dla oświaty

   Każdy z nas w naturalny sposób potrzebuje szanować i doznawać szanowania, potrzebuje czynić dobro i doświadczać dobra, potrzebuje dawać wolność i jej doświadczać. Jeżeli młodemu człowiekowi nauczyciel pokaże, że razem tworzą ?MY?, że mają sporo wspólnego, że na tym samym im zależy, że ...

  • Porównaj ceny

   od 33.26 PLN, dostępne w 4 sklepach

  • Treści historyczne w nowej koncepcji studiów pedagogicznych

   Książka stanowi materiały z konferencji naukowej pod tym samym tytułem, zorganizowanej wraz z Towarzystwem Historii Edukacji, Instytutem Historii PAN i Zakładem Historii Oświaty i Kultury UJ. Publikacja wydana we współpracy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego....

  • Porównaj ceny

   od 32.20 PLN, dostępne w 4 sklepach

  • Chrześcijańskie inspiracje w pedagogice

   Zróżnicowanie tematyczne tekstów niniejszej książki nie jest duże, dotyczy bowiem tylko jej bezpośredniej warstwy. W swej głębi i istocie artykuły należą do obszaru myśli pedagogicznej, o której można powiedzieć, że łączy dwie wielkie tradycje - realizmu i chrześcijaństwa. Chrześcijaństwo, jako ...

  • Porównaj ceny

   od 21.01 PLN, dostępne w 4 sklepach

  • Edukacja przedszkolna a integracja społeczna

   Dziecko w instytucjonalnej strukturze społecznejRozwój społeczny jako oddziaływanie kontekstu zewnętrznegoIntegracja społeczna dzieci pełnosprawnych i niepełnosprawnych - podstawy teoretyczneEdukacja przedszkolna w wymiarze instytucjonalnym, interpersonalnym, intrapsychicznym

  • Porównaj ceny

   od 25.87 PLN, dostępne w 4 sklepach

  • Mam czas dla dziecka

   Wychowanie i jakość przeżyć pierwszych lat życia mają decydujące znaczenie dla całego późniejszego życia. We współczesnej rodzinie pozostaje jednak coraz mniej czasu na kontakt rodzica z dzieckiem, na wspólną zabawę i czynne, kreatywne spędzanie czasu. Jak można temu przeciwdziałać? Waldorfska ...

  • Porównaj ceny

   od 26.22 PLN, dostępne w 4 sklepach

  • Kapitał społeczny w szkołach różnego szczebla tom 2

   Oddawana obecnie do rąk Czytelników książka jest drugą częścią raportu z pierwszego pomiaru (a zarazem drugim tomem serii). Tak jak pierwsza, jest poświęcona szkole, tylko w innym aspekcie. Mianowicie ? korzystając z odpowiedzi studentów dotyczących ich doświadczeń szkolnych wykorzystanych w pierwszym ...

  • Porównaj ceny

   od 29.11 PLN, dostępne w 4 sklepach

  • Agresja młodzieży i odrzucenie rówieśnicze

   Podręcznik przedstawia analizę agresywnych zachowań młodzieży oraz odrzucenia rówieśniczego, które mogą przyczynić się do zaburzeń w rozwoju dziecka, w tym do problemu niedostosowania społecznego. Autor omawia: ? genezę zachowań agresywnych i odrzucenia rówieśniczego w nieformalnych i formalnych ...

  • Porównaj ceny

   od 22.34 PLN, dostępne w 4 sklepach

  • Pedagogika filozoficzna t.2 Filozofia wychowania

   Autorzy niniejszego tomu poruszają wiele niezwykle interesujących, a zarazem i kontrowersyjnych problemów - znajdziemy tu bowiem prowokujące pytanie o potrzebę filozofii wychowania, o to czy współczesny Europejczyk potrzebuje kształcenia. Spotkamy także oryginalną koncepcję systemów autopoietycznych ...

  • Porównaj ceny

   od 25.32 PLN, dostępne w 4 sklepach