TrafCen.pl - strona główna

Humanistyka

Porównaj ceny w Humanistyka.
Książki / Nauki humanistyczne / Humanistyka

  • Oblicza globalizacji

   Autorka uświadamia nam, jak ważną rolę odgrywa każdy z nas, będąc aktorem na globalnej scenie, i zachęca, abyśmy podejmowali celowe działania dla dobra innych aktorów. [...] W świecie, którego mieszkańcy żyją w coraz większym tłoku, popychani ku sobie przez mechanizmy globalizacji, trudno ...

  • Porównaj ceny

   od 38.25 PLN, dostępne w 4 sklepach

  • Tworzenie i odtwarzanie kultury

   Co kryje się pod nazwą tradycji w chwili obecnej, gdy doświadczamy tak wielu głębokich zmian społecznych? Na czym polega zależność między odtwarzaniem i rewizjami tradycji a transformacją społeczno-ustrojową w Europie postkomunistycznej? Czy tradycja jest tylko uwarunkowaniem działań społecznych, czy ...

  • Porównaj ceny

   od 21.72 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • Spotkania akademickie

   Najciekawsze i najgłębsze refleksje maja najczęściej swoje źródło w spotkaniu z drugim człowiekiem . Wszystko to znajdziemy w książce. Osoba autora gwarantuje wysoki poziom i ponadczasowość, a relacje w jakich zrodziły się rozważania sprawiają , iż dotykaja spraw najbardziej istotnych.

  • Porównaj ceny

   od 18.75 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • Język Dyskurs Społeczeństwo

   Problematyka języka, komunikacji i dyskursu zajmuje we współczesnej humanistyce miejsce szczególne. Od zwrotu lingwistycznego zaczyna się niemal każda poważna refleksja nad społeczeństwem, odwołując s ię, pośrednio lub bezpośrednio, do ustaleń poczynionych na gruncie językoznawstwa czy teorii języka.

  • Porównaj ceny

   od 31.94 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • Sztuka nauczania Szkoła

   Podręcznik wprowadza w zagadnienia społecznego sensu i kontekstu uprawiania zawodu nauczyciela. Czytelnik znajdzie tu informacje na temat dziejów szkoły, jej funkcjonowania jako instytucji społecznej i swoistego organizmu (nauczyciel, uczeń, program). Szczegółowo omówione, zgodnie z ...

  • Porównaj ceny

   od 25.54 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • Teksty kultury 2 Oblicza komunikacji XXI wieku

   W książce zgromadzono ciekawe artykuły, które wnoszą świeże spojrzenie na teksty kultury i pokazują nowe formy ich realizacji. Interdyscyplinarność konferencji spowodowała nie tylko to, że wzięli w niej udział przedstawiciele różnych dyscyplin naukowych, ale i to, że w publikacji pokonferencyjnej są ...

  • Porównaj ceny

   od 6.63 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • Pedagogika kultury Tom III 2007

   Tom IIIrocznika stanowi kontynuację realizacji założeń programowych przedstawionych w tomie inauguracyjnym, ujętych w ramy komplementarnego modelu współczesnej pedagogiki kultury. Tom został podzielony na: teksty źródłowe, studia i rozprawy, komunikaty z badań, sprawozdania, recenzje, noty o autorach.

  • Porównaj ceny

   od 6.60 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • Pamięć mit tożsamość

   Autor postanowił zmierzyć się z problematyką pozornie już niemal wyeksploatowaną, sięgając po temat, który doczekał się największej liczby różnorakich opracowań. (...) Stanął zatem przed odważnym wyzwaniem, zainspirowany, czego nie ukrywa, Znameni zrodu - pracą czeskiego badacza Vladimira Macury, ...

  • Porównaj ceny

   od 22.15 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • Teksty kultury w szkole

   Autorzy książki dzielą się przemyśleniami, nierzadko odwołują się do wyników badań empirycznych, wysuwają postulaty i propozycje dydaktyczne, dotyczące kształcenia odbioru tekstów literackich oraz innych tekstów kultury. Sporo uwagi poświęcają problemom intertekstualności, korespondencji sztuk w ...

  • Porównaj ceny

   od 28.71 PLN, dostępne w 3 sklepach

  • Zapomniany język

   Jedna z najważniejszych książek Ericha Fromma (1900-80) amerykańskiego psychologa i filozofa pochodz enia niemieckiego, uznawanego za jednego z najwybitniejszych humanistów XX wieku, twórcy psychoanali zy humanistycznej. Jak pisze M. Chałubiński Fromm cele swojej humanistyki nazywa ?leczeniem duszy? w pisując ...

  • Porównaj ceny

   od 16.47 PLN, dostępne w 2 sklepach

  • Mechanizmy skandalizacji w mediach

   Każdy skandal jest inny, ale też każdy przebiega według tych samych reguł, dlatego we wszystkich aferach uwidaczniają się podobne schematy. Hans Mathias Kepplinger ukazuje, w jaki sposób pewne nieprawidłowości przekształcają się w skandale oraz jak wewnętrzna dynamika mediów sprawia, że z ...

  • Porównaj ceny

   od 24.60 PLN, dostępne w 2 sklepach

  • Sfera publiczna Kondycja przejawy przemiany

   Zgromadzone w tomie prace to studia i szkice przedstawicieli różnych dyscyplin zajmujących się życiem publicznym: politologii, socjologii, filozofii, kulturoznawstwa i medioznawstwa. W ich wspólnym polu badawczym daje się wyróżnić cztery obszary problemowe. Do książki dołączona jest mulitmedialna płyta ...

  • Porównaj ceny

   od 38.29 PLN, dostępne w 2 sklepach

  • Gatunki audycji w radiu sformatowanym

   Ksišżka ilustruje ogromne, w ostatnich latach, przeobrażenia radia jako medium i jako instytucji, nie tylko o charakterze ekonomicznym ale i technologicznym. Zmiany te nie pozostajš bez wpływu na program - zarówno w sferze tre?ci, jak i formy. Jest to praca pionierska, oferujšca ...

  • Porównaj ceny

   od 20.62 PLN, dostępne w 2 sklepach

  • Człowiek wobec natury Humanizm wobec nauk przyrodniczych

   Celem pracy jest określenie wpływu, jaki na XVI- i XVII-wieczny obraz świata przyrody oraz na sposób pisania o niej wywarła utrwalona w tekstach Arystotelesa, Pliniusza, Teofrasta, Dioskuridesa i inny ch autorów starożytnych wiedza przyrodnicza. Wiedza ta w XVI w. stała się jednym z elementów ...

  • Porównaj ceny

   od 23.85 PLN, dostępne w 2 sklepach

  • Literatura Kultura Tolerancja

   Książka ta wynika w z konfrontacji dzisiejszego literaturoznawstwa ze współczesnym życiem publicznym . Wydawałoby się, że nauka o literaturze niewiele może mieć wspólnego z ideologią tolerancji czy fan atyzmu, będąc raczej dziedziną neutralnej retoryki figur. Jednak od czasów poststrukturalizmu praxis ...

  • Porównaj ceny

   od 30.15 PLN, dostępne w 2 sklepach

  • Europejska przestrzeń geograficzno kulturowa

   Książka jest nowatorską i interesującą pozycją naukową, której celem jest kompleksowe i wszechstronne omówienie zagadnień związanych z geograficznymi i historycznymi uwarunkowaniami kulturalnego, etnicznego, demograficznego i gospodarczego rozwoju Europy. Autor podejmuje próbę odpowiedzi na postawione ...

  • Porównaj ceny

   od 21.12 PLN, dostępne w 2 sklepach

  • W stronę socjologii przedmiotów

   Żyjemy otoczeni przedmiotami, które sami stworzyliśmy, ale których nie rozumiemy. Wiemy jedynie, po co są, na najniższym czysto technicznym i instrumentalnym poziomie: by nas chronić i pomagać w opanowywaniu środowiska, by czynić nasze życie bardziej przewidywalnym i komfortowym, by dawać poczucie władzy ...

  • Porównaj ceny

   od 34.11 PLN, dostępne w 2 sklepach

  • Humanizm polski i wspólnoty naród społeczeństwo państwo Europa

   t. 8, Wspólnoty: naródspołeczeństwopaństwo, red. M. Cieński Problemem w tak nakreślonej perspektywie jest miejsce humanizmu w dyskursie tożsamościowym na różnych poziomach i płaszczyznach historycznie rozumianej integracji, zachodzącej na poziomie ?wielkich? wspólnot. Zaakcentowano znaczenie dla tych ...

  • Porównaj ceny

   od 29.45 PLN, dostępne w 2 sklepach

  • Człowiek i Bóg w pieśni

   Agnieszka Sojka ? doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Instytucie Pedagogiki UJ. Jej zainteresowania naukowe dotyczą pedagogiki kultury, w szczególności antropologiczno-aksjologicznych podstaw wychowania. ?Książka zasługuje na szczególną uwagę, ponieważ ma charakter twórczy, zapoczątkowuje badania nad ...

  • Porównaj ceny

   od 21.32 PLN, dostępne w 2 sklepach

  • Analityczna metafizyka umysłu

   Główne problemy analitycznej metafizyki umysłu Odmiany superweniencji Intencjonalność, materializm i realne struktury Funkcjonalizm - kognitywistyka czy fantastyka naukowa? Dlaczego nie jestem dua listą własności? Świadomość i jej miejsce w naturze

  • Porównaj ceny

   od 36.70 PLN, dostępne w 2 sklepach

  • Kryzys 2008 a pozycja międzynarodowa Zachodu

   Kryzys 2008 będzie zapewne uważany za ważną cenzurę w procesie przechodzenia od dominacji Zachodu w świecie do świata bardziej zrównoważonego, a w przyszłości być może zdominowanego przez mocarstwa i cywilizacje niezachodnie. Z tego punktu widzenia krach na nowojorskiej giełdzie w ?czarny czwartek? ...

  • Porównaj ceny

   od 30.80 PLN, dostępne w 2 sklepach

  • W trosce o dobrą edukację

   X tom serii ?Edukacja nauczycielska polonisty? zawiera 34 teksty dedykowane profesor Jadwidze Kowalikowej z okazji 40-lecia pracy naukowej. Cenne dla dydaktyki języka polskiego dokonania prof. Kowalikowej uhonorowali uniwersyteccy przyjaciele i uczniowie artykułami, które łączy wspólny motyw ? troska o dobrą ...

  • Porównaj ceny

   od 30.86 PLN, dostępne w 2 sklepach

  • Strachy z gazety 20 lat przestróg dla Polski

   "Gazeta Wyborcza " straszy Polaków od ponad dwudziestu lat. Zaraz po odzyskaniu niepodległości redak cja straszyła systemem wielopartyjnym do którego nasz naród nie dorósł. Później gazeta wykorzystywał a demony nacjonalizmu, dekomunizacji, lustracji, integryzmu, Kościoła, państwa teokratycznego, ...

  • Porównaj ceny

   od 20.90 PLN, dostępne w 2 sklepach

  • Sposoby widzenia

   Widzenie poprzedza słowa. Dziecko patrzy i rozpoznaje, zanim nauczy się mówić. Książka zawiera siede m esejów. Mogą być one czytane w różnym porządku. W czterech z nich użyto słów i obrazów, w trzech t ylko obrazów.

  • Porównaj ceny

   od 25.20 PLN, dostępne w 2 sklepach

  • Polityka kulturalna Stanów Zjednoczonych

   FrĂ dĂ ric Martel przedstawia politykę kulturalną Stanów Zjednoczonych i próbuje odpowiedzieć na pyt anie, dlaczego amerykański rząd nie odgrywa w niej bezpośredniej roli. Opisuje również, w jaki sposó b szeroka koalicja prywatnych przedsiębiorstw, agencji i instytucji pożytku publicznego, bogatych ...

  • Porównaj ceny

   od 44.80 PLN, dostępne w 2 sklepach

  • Dziennikarstwo i polityka

   Wszyscy pamiętamy rolę, jaką odegrał "Tygodnik Powszechny". Zapominamy jednak, że jedynym ogólnopols kim dziennikiem dla wszystkich, a nie tylko intelektualistów, była "Gazeta Ludowa", która po wojnie próbowała walczyć o wolną Polskę. Komuniści nienawidzili "Gazety", bali się jej. Dlaczego? Ponieważ ...

  • Porównaj ceny

   od 27.21 PLN, dostępne w 2 sklepach

  • Wychowanie osobowe

   Istotą wychowania człowieka jako osoby jest w pierwszej kolejności poznanie tajników ludzkiego życia, biorąc pod uwagę wszystkie jej sfery: intelektualną, moralną, psychiczną, religijną i społeczną. Celem wychowania jest pełny rozwój jednostki ludzkiej, zarówno osoby, jak i członka ...

  • Porównaj ceny

   od 27.90 PLN, dostępne w 2 sklepach

  • Wzory kultury

   "Główna myśl we Wzorach kultury zawiera się w cytowanej jako motto indiańskiej przypowieści o glinia nym kubku, który każdy lud otrzymał od boga, aby pił z niego własne życie. Jak woda czerpana z jedne go źródła przybiera w różnych naczyniach odmienne kształty, tak pojawia się w doświadczeniu ...

  • Porównaj ceny

   od 18.45 PLN, dostępne w 2 sklepach

  • Kulturowe podstawy narodów

   Anthony D. Smith jest jednym z najwybitniejszych żyjących specjalistów w dziedzinie studiów nad naro dem i nacjonalizmem. Książka Kulturowe podstawy narodów jest wybitnym dziełem naukowym, a jednocześn ie wartościowym podsumowaniem wieloletnich dyskusji o tym, czym jest naród, kiedy i jak powstawał. ...

  • Porównaj ceny

   od 24.52 PLN, dostępne w 2 sklepach

  • Świat na wyciągnięcie myśli

   "Gdy kiedyś zapytałem, co powinienem napisać, mądry człowiek odrzekł, abym napisał książkę dla ludzi i odpowiedział im na pytanie, dlaczego jest tak, jak jest. I to na pozór jakże proste pytanie okazało się chyba najtrudniejszym, jakie zadano mi w życiu. Żeby bowiem znaleźć odpowiedź, ...

  • Porównaj ceny

   od 21.69 PLN, dostępne w 2 sklepach

  • Humanizm i chirurgia w medycynie

   Krótki rys historii chirurgii w wielkopolsce Chirurgiczne leczenie choroby Graves-Basedowa Guzy w śródpiersiu pochodzenia nerwowego Ągodne nowotwory żołądka i dwunastnicy Zagadnienie wyboru postępowania operacyjnego w chirurgii dróg żółciowych

  • Porównaj ceny

   od 18.48 PLN, dostępne w 2 sklepach

  • Wymyślanie społeczeństwa pierwotnego

   Wymyślanie społeczeństwa pierwotnego, przeprowadzona przez Adama Kupera ostra krytyka dyskutowanych od czasu Darwina koncepcji źródeł społeczeństwa i religii, to pozycja niezwykle ważna dla antropolog ii i badań postkolonialnych. Ta ikonoklastyczna historia intelektualna dowodzi, że ?społeczeństwo ...

  • Porównaj ceny

   od 27.06 PLN, dostępne w 2 sklepach