TrafCen.pl - strona główna

Prawo i podatki

Porównaj ceny w Prawo i podatki.
Książki / Prawo i podatki

  • System dowodów i postępowanie dowodowe w sprawach cywilnych

   Monografia zawiera omówienie systemu dowodów i postępowania dowodowego w sprawach cywilnych. Przedstawione zostały zasady rządzące tym postępowaniem oraz poszczególne środki dowodowe. Jeśli chodzi o znaczenie proceduralne i materialnoprawne dowodów, w opracowaniu reprezentowane jest stanowisko Autora, w ...

  • Porównaj ceny

   od 49.56 PLN, dostępne w 6 sklepach

  • Prawo administracyjne

   Prawo administracyjne autorstwa wybitnych znawców problematyki prawa administracyjne-go stanowi wszechstronne źródło wiedzy o tym przedmiocie. Podręcznik adresowany jest głównie do studentów prawa i administracji, ale ze względu na przystępny, syntetyczny tok wykładu może służyć pomocą studentom innych ...

  • Porównaj ceny

   od 40.50 PLN, dostępne w 6 sklepach

  • Prawo międzynarodowe publiczne

   „Prawo międzynarodowe publiczne. Wybór orzecznictwa” to pierwsze od ponad czterdziestu lat tak obszerne opracowanie dorobku orzeczniczego sądów międzynarodowych pojawiające się na polskim rynku. Koncentrując się przede wszystkim na orzecznictwie sądów haskich – Stałego ...

  • Porównaj ceny

   od 38.62 PLN, dostępne w 6 sklepach

  • Prawo własności przemysłowej

   Odpowiednie stosowanie przepisów prawa własności przemysłowej winno przyczynić się do efektywnej ochrony innowacji, co w obliczu globalnej konkurencji, jest szansą dla symulacji rozwoju nowych technologii i zachowania konkurencyjności gospodarki.Ustawa prawo własności przemysłowej weszła w życie osiem lat ...

  • Porównaj ceny

   od 11.12 PLN, dostępne w 6 sklepach

  • Prawo Unii Europejskiej

   Stan prawny na 1.02.2010 r. Interesujesz się zagadnieniami prawa europejskiego? A może przygotowujesz się do egzaminu z prawa Unii Europejskiej?Czy znasz odpowiedzi na następujące pytania:# Czym różni się Unia Europejska od państwa federacyjnego? # Czy i kiedy państwo członkowskie może zostać pozbawione ...

  • Porównaj ceny

   od 11.99 PLN, dostępne w 6 sklepach

  • Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz

   Stan prawny na 31.10.2010 r. Niniejszy komentarz stanowi praktyczny przewodnik po skomplikowanym świecie prawa konkurencji, przy czym praktyczny wymiar nie odbił się negatywnie na jego zawartości merytorycznej - wiele omówionych w nim zagadnień nie doczekało się do tej pory analizy w polskiej doktrynie. ...

  • Porównaj ceny

   od 202.10 PLN, dostępne w 6 sklepach

  • Prawo kredytowe

   Stan prawny wrzesień 2009 Publikacja ?Prawo kredytowe? zawiera ustawę o uporządkowaniu stosunków kr edytowych, ustawę o dopłatach do oprocentowania niektórych kredytów bankowych, ustawę o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielonych na usuwanie skutków powodzi, ustawę o dopłatach do ...

  • Porównaj ceny

   od 13.13 PLN, dostępne w 6 sklepach

  • Finanse publiczne

   Jest to drugie, zmienione wydanie podręcznika Finanse Publiczne. Cele, struktury, uwarunkowania. Andrzej Wernik zachowując podejście naukowe przystępnie wyjaśnia skomplikowane problemy finansów publicznych. Rozważania koncentrują się na: ogólnych zagadnieniach dotyczących finansów publicznych, wydatkach ...

  • Porównaj ceny

   od 6.37 PLN, dostępne w 6 sklepach

  • Prawo konstytucyjne

   Stan prawny na 1.07.2010 r. W niniejszym repetytorium w zwięzły i przystępny sposób przedstawiono najważniejsze wiadomości z zakresu prawa konstytucyjnego. Omówione w nim zagadnienia dotyczą przede wszystkim: ustrojowych zasad funkcjonowania państwa, praw człowieka i obywatela zagwarantowanych przez ustawę ...

  • Porównaj ceny

   od 20.60 PLN, dostępne w 6 sklepach

  • Zamówienia publiczne w ochronie zdrowia

   Pierwsze wydanie monografii ukazało się w 2007 roku jako wynik wieloletnich badań nad modelem funkcjonowania publicznych podmiotów sektora ochrony zdrowia na rynku zamówień publicznych. Kwantyfikacja informacji zawartych w publikacjach o zamówieniach publicznych (dostawy), które na rynek emitowały podmioty ...

  • Porównaj ceny

   od 31.50 PLN, dostępne w 6 sklepach

  • Prawo prasowe

   Komentarz zawiera przystępną analizę prawną przepisów ustawy ? Prawo prasowe z uwzględnieniem aktualnej wykładni, bogatego orzecznictwa i poglądów doktryny. W kolejnym, czwartym wydaniu omówiono wszystkie zmiany ustawy, w tym istotne nowelizacje z lat 2012 i 2013 dotyczące sprostowania nieścisłej lub ...

  • Porównaj ceny

   od 40.80 PLN, dostępne w 6 sklepach

  • Spadek i darowizna w prawie cywilnym i podatkowym

   Spadek i darowizna w prawie cywilnym i podatkowym to wyjątkowa pozycja na rynku – w sposób kompleksowy omawia spadki, darowizny oraz inne tytuły nabycia własności. W pierwszej części wyczerpująco przedstawiono problematykę m.in. dziedziczenia, zapisu zwykłego i zapisu windykacyjnego, a także ...

  • Porównaj ceny

   od 108.36 PLN, dostępne w 6 sklepach

  • Prawo autorskie i prawa pokrewne

   anusz Barta i Ryszard Markiewicz, dyrektorzy Instytutu Prawa Własności Intelektualnej UJ, przedstawiają czwarte wydanie opracowania całości problematyki prawa autorskiego, stanowiące przewodnik po polskim i międzynarodowym prawie autorskim. Zostały w nim omówione również kwestie związane z właściwym ...

  • Porównaj ceny

   od 38.25 PLN, dostępne w 6 sklepach

  • Odpowiedzialność karna za zbrodnię agresji

   Książka przedstawia zakres delegalizacji, kryminalizacji i penalizacji agresji. Zawiera również uwagi dotyczące trudności i zagrożeń związanych z postępowaniami w sprawie agresji, co ma szczególne znaczenie wobec objęcia zbrodni agresji jurysdykcją Międzynarodowego Trybunału Karnego i ze ...

  • Porównaj ceny

   od 26.62 PLN, dostępne w 6 sklepach

  • Metodyka pracy sędziego sądu administracyjnego

   Metodyka pracy sędziego sądu administracyjnego to publikacja, która wskazuje, w jaki sposób sędzia sądu administracyjnego powinien posługiwać się określonymi instytucjami procedury sądowoadministracyjnej, zwłaszcza w ich praktycznym zastosowaniu. Autor wyjaśnia wątpliwości, które ...

  • Porównaj ceny

   od 139.42 PLN, dostępne w 6 sklepach

  • Metodyka pracy sędziego w sprawach administracyjnych

   \"Szereg elementów składa się na status sędziego sądu administracyjnego, wśród których szczególne miejsce zajmują wymagania stawiane kandydatom przy powołaniu na to stanowisko w WSA lub w NSA. Ich stosowanie stanowi o tworzeniu składu osobowego sądów obydwu instancji jako grona sędziów z ...

  • Porównaj ceny

   od 96.00 PLN, dostępne w 6 sklepach

  • Kodeks spółek handlowych

   Orzecznictwo Aplikanta - Kodeks spółek handlowych, zawiera tezy orzeczeń do poszczególnych (wybranych) artykułów Kodeksu spółek handlowych. Cały zbiór składa się z pięciu części:Orzecznictwa do Kodeksu cywilnego,Orzecznictwa do Kodeksu postępowania cywilnego,Orzecznictwa do Kodeksu spółek ...

  • Porównaj ceny

   od 6.37 PLN, dostępne w 6 sklepach

  • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej

   Publikacja stanowi komentarz do obowiązującej Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2.4.1997 r. Ustawa zasadnicza jest najwyżej postawionym w hierarchii polskiego porządku prawnego aktem, regulującym całokształt zagadnień ustrojowych. Z uwagi na wiedzę i doświadczenie Autora publikacji, wybitnego znawcy ...

  • Porównaj ceny

   od 2.30 PLN, dostępne w 6 sklepach

  • Prawo budowlane

   Prawo budowlane to pierwsza od kilku lat monografia, która została w całości poświęcona procesowi bu dowlanemu. Omawia m.in. zasady prawa budowlanego, prawa i obowiązki podmiotów uczestniczących w proc esie budowlanym, organy administracji budowlanej, poszczególne fazy procesu budowlanego, a także ...

  • Porównaj ceny

   od 8.66 PLN, dostępne w 6 sklepach

  • Kodeks postępowania administracyjnego

   Komentarz obejmuje szeroki kontekst piśmiennictwa z dziedziny postępowania administracyjnego oraz or zecznictwa sądów administracyjnych, Trybunału Konstytucyjnego i Sądu Najwyższego. Uwzględnia ostatni e obowiązujące nowelizacje Kodeksu postępowania administracyjnego (dokonane ustawami: z 5.8.2010 r. o ...

  • Porównaj ceny

   od 3.66 PLN, dostępne w 6 sklepach

  • Kodeks pracy

   Kompletny zbiór aktów prawnych, pozwalający zarówno dydaktykom jak i osobom zajmującym się praktycznym stosowaniem lub egzekwowaniem prawa pracy poznać aktualne brzmienie przepisów. Jest to szczególnie istotne zważywszy na wyjątkowo częste zmiany stanu prawnego w tej dziedzinie. Obok kodeksu pracy, ...

  • Porównaj ceny

   od 4.50 PLN, dostępne w 6 sklepach

  • Prawo pracy

   Publikacja jest przewodnikiem po problematyce prawa pracy skonstruowanym w formie pytań i odpowiedzi. Pytania, zgłaszane przez pracodawców, pracowników działów kadr, HR oraz samych zatrudnionych, zostały starannie wyselekcjonowane z Serwisu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Wolters Kluwer Polska SA. ...

  • Porównaj ceny

   od 25.13 PLN, dostępne w 6 sklepach

  • Kodeks postępowania cywilnego

   Stan prawny na 23.10.2011 (uwzględnia zmiany wchodzące w życie 16.11.2011 r. oraz 1 i 6.01.2012 r.) Komentarz obejmujący najnowszą nowelizację KPC ! ? Omawia najnowszą zmianę Kodeksu postępowan ia cywilnego ? Autorami komentarza są praktycy: sędziowie i radcy prawni ? Oparty przede wszys tkim na ...

  • Porównaj ceny

   od 8.63 PLN, dostępne w 6 sklepach

  • Prawo środowiska Unii Europejskiej

   Książka jest jedynym na rynku podręcznikiem akademickim systemowo ujmującym zagadnienia prawa środowiska Unii Europejskiej. Zawiera najważniejsze wiadomości na temat mechanizmów funkcjonowania polityki i prawa UE w dziedzinie środowiska oraz bogate wskazówki bibliograficzne dotyczące dokumentów, poglądów ...

  • Porównaj ceny

   od 38.25 PLN, dostępne w 6 sklepach

  • Postanowienie administracyjne w ogólnym postępowaniu administracyjnym

   Monografia stanowi kompleksowe opracowanie problematyki dotyczącej postanowień administracyjnych. Autor scharakteryzował poszczególne elementy konstrukcyjne postanowienia administracyjnego, zwłaszcza zakres podmiotowy i przedmiotowy tej czynności procesowej orzeczniczej, poruszył problemy doręczania ...

  • Porównaj ceny

   od 70.12 PLN, dostępne w 6 sklepach

  • Kodeks rodzinny i opiekuńczy

   Dr hab. Henryk Dolecki, profesor Uniwersytetu Szczecińskiego, dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego (kadencja 2008â??2012), kierownik Katedry Postępowania Cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego. Autor ...

  • Porównaj ceny

   od 3.38 PLN, dostępne w 6 sklepach

  • Prawo rynku kapitałowego

   Seria ta stanowi kanon wiedzy niezbędnej każdemu studentowi prawa do zdania egzaminu. Podręcznik Prawo rynku kapitałowego to kompendium wiedzy o rynku kapitałowym. Podręcznik obejmuje też te zakresy prawa rynku finansowego (np. prawa bankowego i ubezpieczeniowego, regulacje otwartych funduszy emerytalnych), ...

  • Porównaj ceny

   od 16.70 PLN, dostępne w 6 sklepach

  • Przepadek przedmiotów i korzyści pochodzących z przestępstwa

   Publikacja jest pierwszą w polskiej literaturze przedmiotu pozycją, która w sposób wyczerpujący przedstawia problematykę pozbawiania sprawców przedmiotów i korzyści uzyskanych z przestępstw. Autorzy – na podstawie wielopłaszczyznowych badań przeprowadzonych w środowisku sędziów i prokuratorów ...

  • Porównaj ceny

   od 76.50 PLN, dostępne w 6 sklepach

  • Obrót prawny z zagranicą w sprawach cywilnych i karnych

   Kolejne wydanie książki uwzględnia zmiany, jakie pojawiły się w umowach międzynarodowych i konwencjach, jak również konsekwencje procesu ciągłego dostosowywania polskich norm do prawa Unii Europejskiej. Książka zawiera zaktualizowane wykazy umów, których Polska jest stroną, wzory pism, informacje o ...

  • Porównaj ceny

   od 164.17 PLN, dostępne w 6 sklepach

  • Umowy w zakresie współczesnych sztuk wizualnych

   Książka jest pierwszą na polskim rynku wydawniczym publikacją przedstawiającą problematykę umów w zakresie współczesnych sztuk wizualnych. Praca zawiera szczegółową analizę utworu jako przedmiotu prawa autorskiego, prezentuje problematykę umów prawa autorskiego w czasie i przestrzeni oraz ukazuje ...

  • Porównaj ceny

   od 63.75 PLN, dostępne w 6 sklepach

  • Zarząd majątkiem wspólnym małżonków

   Zarząd majątkiem wspólnym małżonków to publikacja, w której wnikliwie i kompleksowo przedstawiono zagadnienia dotyczące majątków małżonków objętych ustrojem majątkowym, który jest uregulowany przez przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Omówiono m.in. pojęcie zarządu majątkiem wspólnym ...

  • Porównaj ceny

   od 76.50 PLN, dostępne w 6 sklepach

  • Dolna granica wieku odpowiedzialności karnej w prawie polskim

   Granica wieku, z jaką polskie prawo karne wiąże zdolność ponoszenia odpowiedzialności karnej, wywołuje liczne kontrowersje i jest szeroko dyskutowana. Wątpliwości budzi przede wszystkim jej niezgodność z ujęciem nieletniości i dorosłości we wszystkich innych dziedzinach prawa oraz życia społecznego. ...

  • Porównaj ceny

   od 63.75 PLN, dostępne w 6 sklepach

  • Związkowe przedstawicielstwo pracowników zakładu pracy

   Książka stanowi wszechstronne opracowanie problematyki funkcjonowania związków zawodowych w zakładzie pracy. Autorzy - pracownicy naukowi i sędziowie - rozważają zasadnicze kwestie obecnej regulacji prawnej tego zagadnienia w świetle przepisów prawa i orzecznictwa sądowego oraz wskazują na konieczne zmiany ...

  • Porównaj ceny

   od 76.50 PLN, dostępne w 6 sklepach

  • Czynności notarialne w prawie spółek

   Publikacja stanowi zaktualizowane, drugie wydanie pierwszej w polskiej literaturze prawniczej książki będącej kompleksowym opracowaniem monograficznym poświęconym czynnościom notarialnym w kodeksie spółek handlowych. Przedstawiono w niej zarówno pogłębione rozważania dogmatyczne, jak i szereg uwag o ...

  • Porównaj ceny

   od 63.75 PLN, dostępne w 6 sklepach