TrafCen.pl - strona główna

Elektronika, elektyka

Porównaj ceny w Elektronika, elektyka.
Książki / Elektronika, elektyka

  • Komputerowe systemy automatyki przemysłowej

   Zwiększ efektywność przedsiębiorstwa dzięki stosowaniu inteligentnych rozwiązań! Trudno wyobrazić sobie nowoczesne przedsiębiorstwo przemysłowe, w którym do sterowania procesami technologicznymi nie wykorzystywano by pewnego systemu automatyki. Wraz z rozwojem technologii wytwarzania i niesamowitym wręcz ...

  • Porównaj ceny

   od 25.87 PLN, dostępne w 2 sklepach

  • Bezpieczeństwo w elektroenergetyce

   Książka jets poświęcona bezpieczeństwu użytkowania i obsługi urządzeń wysokiego i niskiego napięcia. Omówiono w niej zagrożenia występujące w elektroenergetyce oraz środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym, przepięciami atmosferycznymi i łączeniowymi, powstaniem pożaru itp. Do ...

  • Porównaj ceny

   od 42.00 PLN, dostępne w 2 sklepach

  • Przetworniki danych

   Podręcznik poświęcony współczesnym przetwornikom analogowo-cyfrowym (A/C) i cyfrowo-analogowym (C/A). Zawiera wszystkie informacje niezbędne do pełnego zrozumienia zagadnień próbkowania, kwantyzacji oraz szumu w systemach z danymi spróbkowanymi, parametrów charakteryzujących poszczególne przetworniki, ...

  • Porównaj ceny

   od 86.99 PLN, dostępne w 2 sklepach

  • Przemienniki częstotliwości. Metody analizy.

   Przemiennikami częstotliwości nazywa się układy z dwukierunkowymi łącznikami półprzewodnikowymi, przekształcające bezpośrednio napięcie przemienne o określonej częstotliwości w napięcie przemienne o zadanej częstotliwości i amplitudzie. W większości przypadków przemienniki częstotliwości zasila ...

  • Przejdź do sklepu

   od 8.00 PLN, dostępne w 1 sklepach

  • Urządzenia wizyjne

   Jest kontynuacją książki "Podstawy techniki telewizyjnej?. Zawiera wiadomości z zakresu techniki telewizji kolorowej, telewizyjnych systemów cyfrowych, różnych rozwiązań magnetowidów, wideokamer oraz systemów projekcji obrazów. Omówiono w nim także monitory wizyjne i telewizję trójwymiarową.

  • Przejdź do sklepu

   od 28.00 PLN, dostępne w 1 sklepach

  • Polska elektronika próżniowa wczoraj i dziś

   Seminarium, którego materiały zawiera niniejszy zeszyt, stanowi sesję historyczną obejmującą dzieje polskiej elektroniki próżniowej, jej ważnej części nie tracącej znaczenia praktycznego do dzisiaj. Tematyka tej sesji dotyczy po pierwsze techniki wysokiej próżni - zagadnień wytwarzania i metrologii ...

  • Przejdź do sklepu

   od 11.00 PLN, dostępne w 1 sklepach

  • Systemy i sieci fotoniczne

   Książka jest poświęcona zagadnieniom wykorzystania transmisji optycznej we współczesnych systemach i sieciach telekomunikacyjnych. Oprócz opisu podstaw techniki światłowodowej zawarto w niej omówienie fotonicznych systemów i sieci: transportowych, dostępowych i lokalnych, a także systemów analogowych. ...

  • Przejdź do sklepu

   od 49.00 PLN, dostępne w 1 sklepach

  • Fale elektromagnetyczne, podstawy teorii anten i falowodów

   Podręcznik przedstawia zagadnienia z zakresu teorii fal elektromagnetycznych, podstaw teorii anten, falowodów i mikrofal. Omówiono w nim właściwości fal elektromagnetycznych płaskich, sferycznych oraz ich zachowanie na granicach środowisk dielektrycznych i przewodzących. Zdefiniowano strefy ...

  • Przejdź do sklepu

   od 48.00 PLN, dostępne w 1 sklepach

  • Laboratorium kompatybilności elektromagnetycznej

   Tematyka skryptu dotyczy kompatybilności elektromagnetycznej i ochrony przeciwzakłóceniowej urządzeń i systemów urządzeń elektrycznych i elektronicznych.Skrypt przeznaczony jest dla studentów studiów inżynierskich i magisterskich (dziennych i zaocznych) wszystkich specjalności Wydziału Elektrycznego ...

  • Przejdź do sklepu

   od 27.00 PLN, dostępne w 1 sklepach

  • Projektowanie układów scalonych CMOS

   Podręcznik poświęcony podstawowym zagadnieniom z zakresu projektowania układów scalonych CMOS, obecnie powszechnie stosowanym we wszystkich dziedzinach przemysłu, telekomunikacji, medycynie i wielu innych. Podano podstawowe wiadomości dotyczące tranzystorów MOS i elementów stosowanych w technologii CMOS, a ...

  • Przejdź do sklepu

   od 52.00 PLN, dostępne w 1 sklepach

  • Sztuczna inteligencja w praktyce - Laboratorium

   Skrypt jest zbiorem opisów 14 ćwiczeń laboratoryjnych, z których większość dotyczy różnych zastosowań metod sztucznej inteligencji. Jest on podzielony na 3 części: pierwsza obejmuje sztuczne sieci neuronowe, druga - algorytmy ewolucyjne, a trzecia - wnioskowanie rozmyte i programowanie w języku Prolog. ...

  • Przejdź do sklepu

   od 21.00 PLN, dostępne w 1 sklepach

  • Elementy i podzespoły układów napędowych

   Skrypt zawiera materiał dotyczący siedmiu ćwiczeń laboratoryjnych, obejmujących m.in. elementy pomiarowo-sterujące najczęściej używane w automatyce przemysłowej - automatyce ruchu.Spis treści: Przedmowa Ćwiczenie 1. Układy pomiaru prądu Ćwiczenie 2. Układy pomiaru napięcia Ćwiczenie 3. Elementy i ...

  • Przejdź do sklepu

   od 16.00 PLN, dostępne w 1 sklepach

  • Laboratorium przyrządów półprzewodnikowych. Diody półprzewodnikowe

   Obok zagadnień o charakterze stosowanym skrypt zawiera również poglądową analizę niektórych podstawowych zjawisk fizycznych, jakie występują w przyrządach półprzewodnikowych. W części I rozpatrywane są procesy transportu ładunku w złączu p-n. Część II poświęcona jest w całości problematyce ...

  • Przejdź do sklepu

   od 18.00 PLN, dostępne w 1 sklepach

  • Mikrokontrolery Nitron - Motorola M68HC08

   Podręcznik z zakresu techniki cyfrowej, poświęcony budowie i programowaniu mikrokontrolerów Nitron, będących jednymi z najnowszych i jednocześnie najmniejszych 8-bitowych układów firmy Motorola

  • Przejdź do sklepu

   od 38.00 PLN, dostępne w 1 sklepach

  • Podstawy techniki mikrofalowej

   Niniejsze opracowanie powstało z notatek do wykładów z podstaw techniki mikrofalowej, jakie prowadziłem w ciągu ostatnich kilkunastu lat dla studentów IV roku specjalności mikroelektronika na Wydziale Elektroniki Politechniki Wrocławskiej. Kurs ten obejmował 30 godzin wykładów, a jego celem było poznanie ...

  • Przejdź do sklepu

   od 16.00 PLN, dostępne w 1 sklepach

  • Synteza logiczna w układach programowanych

   Skomputeryzowanie procesu projektowania, zmniejszenie liczby układów scalonych, zwiększenie ich upakowania na płytkach pozwala na zmniejszenie kosztów projektowania, testowania, wytwarzania i eksploatacji urządzeń cyfrowych w technice PLD. Skrypt zapoznaje z nowymi procedurami syntezy logicznej.

  • Przejdź do sklepu

   od 8.00 PLN, dostępne w 1 sklepach

  • Pola i fale elektromagnetyczne w zadaniach

   Niniejsza książka jest owocem wieloletnich doświadczeń grupy nauczycieli akademickich, Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej, kształcących studentów w zakresie techniki mikrofalowej i antenowej oraz telekomunikacji światłowodowej i bezprzewodowej. Praca ta stanowi ...

  • Przejdź do sklepu

   od 25.00 PLN, dostępne w 1 sklepach

  • Zbiór zadań testowych z teorii obwodów, Część I

   Niniejszy skrypt stanowi pierwszą część ,, Zbioru zadań testowych z teorii obwodów", która obejmuje zakres programu Teorii Obwodów wykładanej na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Świętokrzyskiej na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.Pomysł zbioru oparto o Sbornik ...

  • Przejdź do sklepu

   od 17.00 PLN, dostępne w 1 sklepach

  • Analiza i projektowanie obwodów elektrycznych

   W książce przedstawiono istotne zagadnienia z zakresu teorii i praktyki projektowania oraz symulacji komputerowej obwodów elektrycznych. Istotną nowością są zagadnienia dotyczące: dokładnego obliczania obwodów działających w stanie okresowym niesinusoidalnym, problemu Steinera, struktur fraktalowych ...

  • Przejdź do sklepu

   od 24.00 PLN, dostępne w 1 sklepach

  • Laboratorium teorii sterowania. cz. I - wyd. IV

   Książka zawiera opis zestawu ćwiczeń laboratoryjnych będących ilustracją materiału wykładanego w ramach przedmiotu Teoria Sterowania na kierunku Elektrotechnika wydziału Elektrycznego. Przydatny może być również dla studentów studiów zaocznych tego wydziału, jak również studentów pokrewnych ...

  • Przejdź do sklepu

   od 17.00 PLN, dostępne w 1 sklepach

  • Laboratorium pomiarów maszyn elektrycznych

   Skrypt pt. "Laboratorium pomiarów maszyn elektrycznych" jest przeznaczony dla studentów Wydziału Elektrycznego studiujących na kierunku Elektromechatronika. Zawiera on zestaw ćwiczeń laboratoryjnych wprowadzających studentów w zagadnienia pomiarów wielkości elektrycznych i nieelektrycznych ściśle ...

  • Przejdź do sklepu

   od 11.00 PLN, dostępne w 1 sklepach

  • Zwarcia w systemach elektroenergetycznych

   W książce opisano zjawiska fizyczne zachodzące w systemach elektroenergetycznych w czasie zwarć. Przedstawiono metody ich analiz dokładnych przy wykorzystaniu obliczeń komputerowych, jak również analiz uproszczonych opartych na prostych obliczeniach rachunkowych. Duży nacisk położono na interpretację ...

  • Przejdź do sklepu

   od 46.50 PLN, dostępne w 1 sklepach

  • Systemy czasu rzeczywistego

   Materiał zawarty w skrypcie dotyczy problemów projektowania komputerowych systemów sterowania procesami oraz systemów sterowania i dowodzenia, ze szczególnym uwzględnieniem ich oprogramowania. Omówiono określenie struktury systemu, wybór systemu operacyjnego, wybór sieci komunikacyjnej, zaprojektowanie i ...

  • Przejdź do sklepu

   od 13.00 PLN, dostępne w 1 sklepach

  • Teoria sterowania. Tom I. Układy liniowe

   Niniejszy skrypt został opracowany na podstawie wykładów prowadzonych przez autora w Politechnice Świętokrzyskiej na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki oraz na Wydziale Mechatroniki i Budowy Maszyn. Przedstawiony materiał jest dostosowany do obowiązujących programów nauczania z podstaw ...

  • Przejdź do sklepu

   od 28.00 PLN, dostępne w 1 sklepach